بیانیه‌ی جهانی در محکومیت سرکوب ، معلمان، کارگران و نویسندگان

آيتالله سيد علی خامنه ایرهبر جمهوری اسلامی ايراندفتر رهبریتهران، ايرانپاريس ۲۷ آوريل ۲۰۲۰مادستگيری مجدد اسماعيل عبدی و اخراج محمدحبيبی از وزرات آموزش را قويامًحکوم می کنيمآقای رهبرتوجه شمارا نسبت به… ادامه مطلب »