آیین نامه اجرایی کارگروه روابط عمومی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

      دیدگاه‌ها برای آیین نامه اجرایی کارگروه روابط عمومی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بسته هستند


فصل اول : معرفی
ماده ۱ – کارگروه روابط عمومی یکی از بخشهای اجرایی شورای هماهنگی اس ت، که وظیفه آن ایجاد و مدیریت کانال – سایت – بولتن
ر سمی جهت انتقال بیانیه ها و اط لعیه ها و قطعنامه ها و موا ضع ر سمی شورای هماهنگ ی، ارتباط م ستمر با مخاطبان، یافتن رو شها ی
ارتباط و برنامه ریزی جهت دیدارها، جل سات و ن ش ستهای شورای هماهنگی با م سئولین و …. می با شد. همچنین بخش روابط عمومی
ملزم است با توسعه فعالیتهای شورا، ساختارهای ارتباطی م ناسب را نیز گسترش دهد. )مانند ایجاد آرشیو مقالات، جزوات و کتابهای ی
در خصوص فعالیتهای صنفی بطورعام و فعالیتهای صنفی معلمان بطور خاص(
تبصره : با توجه به وظایف کارگروه لازم است بنابر ضرورت های شورا، مانند تهدید، دستگیری ها، اعتصاب غذای معلمان زندانی، صدور
احکام ظالمانه، رایزنی های ممکن را با مسئولین مربوطه جهت انتقال موضع شورا به آنها فراهم کرده و ترتیب و تشکیل جلسات و
نشست ها را فراهم نماید.
ماده ۲ – کارگروه روابط عمومی از نمایندگان تشکلهای عضو که متقاضی و معرفی شده از طرف شورا هستند تشکیل می شود. این
نمایندگان ابتدا توسط تشکل مربوطه رسما به ریاست شورا معرفی و رییس شورا ضمن طرح موضوع در جلسه یا مجمع عمومی شورا به
منظور اطلع اعضا شورا، نماینده)گان( را از طریق رابط یا مدیر به کارگروه معرفی می نماید.
تبصره : شروع فعالیت هر عضو پس از معرفی به کارگروه می باشد.
ماده ۳ – مسئولیت های کارگروه و وظایف هر یک :
کارگروه موظف است در اولین جلسه رسمی خود در فضای مجازی یا حقیقی با توجه به تواناییهای اعضا ، مسئولیت ها را به شرح زیر
تقسیم نماید :
۱ – مدیر: وظیفه مدیریت و اداره جلسات، نظارت بر حسن اجرای آیین نامه اجرایی کارگروه، تعیین دستور جلسات، تعیین زمان جلسات
)در صورت نیاز با هماهنگی اعضا( و گزارش وضعیت کارگروه و هر یک از اعضا به شورا را بر عهده دارد، ضمنا ارتباط کامل بین کارگروه،
هیات مدیره و شورا و دیگر کارگروهها را نیز عهده دار است. )رابط(
۲ – منشی : وظیفه ثبت و ضبط مصوبات و اجمال جلسات کارگروه مربوطه، همکاری لازم با مدیر جهت تعیین دستور کار و زمان جلسات
و نیز اداره جلسات در غیاب مدیر را به عهده میگیرد.
۳ – مدیر رسانه : ایجاد بولتن، کانال و سایت رسمی شورا، اداره و مسئولیت کامل آنها را عهده دار است. که مطالب آنها پیش از انتشار
و شبکه می باشد. همچنین وظیفه دارد شرایط لازم جهت IT باید به تایید شورا برسد، این مسئولیت نیازمند فردی با توانایی بالا در
نشستها و مصاحبه های رسانه ای مدیران شورا )رییس، نائب رییس و سخنگوی شورا( را فراهم نماید. حضور ایشان دراین نشست ها و
مصاحبه ها ضروری است.
تبصره : مسئول بند ۳ این ماده جهت پیشبرد بهتر و کاملتر وظایف خود می تواند از کمک و همراهی حداقل دو و حداکثر سه نفر از
اعضای کارگروه روابط عمومی برخوردار شود. مشخصات افراد مذکور باید به اطلع کارگروه و شورا برسد. مسئولیت این افراد به عهده
شخص انتخاب کننده است.
فصل دوم : جلسات
ماده 4 – کارگروه لازم است علوه بر جلسات ضروری، هر ماه یک جلسه رسمی در فضای مجازی یا حقیقی برگزار کرده که در آن به
جمع بندی کامل فعالیتها و بررسی نقاط ضعف و قوت وظایف محوله در طول ماه مذکور بپردازد.
ماده 5 – گزارش جلسات اعم از ماهانه و فوق العاده ، مجازی یا حقیقی با جزئیات کامل شامل زمان، مکان، میزبان، دستورکار، مدیر
جلسه، نتایج و مصوبات آن و در صورت لزوم خلصه جلسه به همراه اسامی غایبین با ذکر نام تشکل می بایست توسط منشی کارگروه با
ترتیب زمانی حفظ و نگهداری شود.
ماده 6 – مدیر کارگروه موظف است به نحو مقتضی با هماهنگی اعضا، هر یک از آنها را جهت حضور در جلسات دعوت نماید. انتخاب
فضای برگزاری جلسات اعم از مجازی، حقیقی یا موارد دیگر بایستی با هماهنگی اعضا باشد.
تبصره : در صورت هر نوع تغییری در شرایط موثر در برگزاری جلسات، شیوه اطلع رسانی به اعضا با توجه به تغییرات و با هماهنگی،
انتخاب خواهد شد.
ماده 7 – مدیر یا رابط کارگروه، وظیفه تجمیع، ارایه مطالب و گزارشها بعد از تصویب اعضای کارگروه، به مجمع عمومی، جلسات شورا و
هیات مدیره را به عهده دارد.
ماده 8- مدیر موظف است موضوعات مصوب شورای هماهنگی را که از طرف هیات مدیره جهت اجرا به کارگروه ارائه می شود بلفاصله
در دستور کار قرار داده و ظرف مدت حداکثر ۴۸ ساعت با اطلع رسانی به اعضا طی یک جلسه و پس از بررسی و اعلم نظر اعضا، نتیجه
را سریعا به هیات مدیره گزارش نماید.
ماده 9 – حضور اعضا در تمامی جلسات الزامیست. در صورت ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب غیبت غیر موجه هر یک از اعضا،
مدیر موظف است گزارش آنرا به اطلع شورای هماهنگی و هیات مدیره شورا رسانده تا تصمیم مقتضی را اتخاذ نمایند.
تبصره ۱ : اعضا نمیتوانند از عضو جانشین برای حضور در جلسات استفاده کنند.
تبصره ۲ : تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت هر عضو توسط اکثریت اعضا کارگروه در جلسات معین می شود.
ماده ۱0 – رای گیری در جلسات با نام تشکل صورت میگیرد
تبصره : در صورت تساوی آرا موافق و مخالف، با تبادل نظر اعضا رای گیری مجدد صورت گرفته و اگر بازهم تساوی آرا برقرار بود، در
صورتیکه موضوع به وظایف یکی از مسئولین کارگروه مرتبط باشد نظر ایشان ملک تصمیم گیری است، در غیر اینصورت موضوع حسب
مورد به شورا یا هیات مدیره ارجاع داده می شود.
ماده ۱۱ – جلسات کارگروه به هر شکل و در هر محیطی که برگزار گردد با حضور نصف به علوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت، در
صورتی که جلسه نوبت اول به حد نصاب نرسد، جلسه نوبت دوم برای فضای حقیقی یک هفته بعد و برای فضای مجازی حداکثر ۴۸
ساعت بعد با اطلع رسانی قطعی اعضا برگزار و ضمنا با یک سوم اعضا رسمیت خواهد داشت.
فصل سوم : متفرقه
ماده ۱۲ – مسئولیتهای واگذارشده به اعضا کارگروه، برای مدت یک سال است.
تبصره : انتخاب مجدد اعضا در هر سمتی بلمانع است.
ماده ۱۳ – رابط کارگروه موظف است در ارتباط دایمی با هیات مدیره و ضرورتا با شورا باشد.
تبصره : اعضای کارگروه در صورت لزوم می توانند طی جلسه ای یکی از اعضا را که عضو شورا نیز هست به جای مدیر به عنوان رابط
انتخاب کنند.
ماده ۱4 – کارگروه می تواند در صورت عدم رضایت از اجرای وظایف واگذار شده به هریک از اعضا، برکناری وی را با در خواست کتبی
یک سوم اعضا در دستور کار قرار داده و سپس با دوسوم رای موافق عزل، ایشان را برکنار و نسبت به جایگزینی اقدام نماید.
تبصره : تغییرات بایستی سریعا به اطلع شورا و تشکل مربوطه برسد.
ماده ۱5 – مصوبات کارگروه، پس از ارائه و تحویل به شورا دیگر به کارگروه ارجاع داده نمیشود و شورا بنا بر مسئولیت خود راسا می-
تواند تغییرات لازم را صورت دهد.
ماده ۱6 – هر نوع تغییری در آیین نامه اجرایی کارگروه روابط عمومی پس از تصویب در کارگروه بایستی ابتدا به اطلع شورا برسد که
بعد از تصویب آن در جلسه یا مجمع عمومی شورا رسمیت یافته و کارگروه می تواند نسبت به تغییرات لازم اهتمام ورزد.
تبصره ۱ : هر نوع تغییری که به تصویب دوسوم اعضا کارگروه برسد میتواند به شورا ارایه شود.
تبصره ۲ : کارگروه لازم است که با گسترش و توسعه فعالیتهای شورا، تغییرات لازم را نیز در این آیین نامه ایجاد و سازوکارهای مناسب
در جهت فعالیتهای جدید شورا را پیش بینی کند
تبصره ۳ : کارگروه لازم است در جهت توسعه فعالیتهای شورا و بسط دامنه پوشش آن در سطح کشور، راهکارهای عملیاتی خود را در
راستای تحقق این امور جهت بررسی، تایید و تصویب، به شورا ارائه دهد.
ماده ۱7 – این آیین نامه در ۳ فصل، ۱۸ ماده و ۱6 تبصره در فاصله تاریخهای ۱۳ تا ۱9 تیرماه ۱۳97 خورشیدی طی ۳ جلسه فضای
مجازی در کارگروه روابط عمومی تصویب شد که در ادامه پس از ارائه آن به شورای هماهنگی در ۳ فصل، ۱7 ماده و ۱۳ تبصره از تاریخ ۲۴
تا ۲6 تیرماه ۱۳97 خورشیدی طی ۳ جلسه فضای مجازی به تایید و تصویب نهایی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
رسیده و از این تاریخ لازم الاجراست.
پایان