دسته: سنندج

#بیانیەی انجمن صنفی معلمان #کوردستان (سقز و زیویە) در #حمایت از اعتصاب غذای بازرس انجمن صنفی معلمان استان فارس، جناب آقای #محمد_علی_زحمتکش

در زمانەای کە عدالت و قانون مظلوم واقع میشوند و معلمان پیشرو مطالبەگری و حق‌خواهی، بە شیوەهای غیرقانونی بە بند کشیدە شدە و از ابتدایی‌ترین حقوق یک بازداشتی محروم هستند،… ادامه مطلب »