درباره ما

به نام خدا
اساسنامه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

فصل اول : کلیات و اهداف

ماده ۱ – نام : شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، مجمعی صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی، متشکل از تشکلهای
نامیده می شود. » شورای هماهنگی « صنفی فرهنگیان سراسر کشور است که در این اساسنامه اختصارا
ماده ۲ – دبیرخانه مسئول دریافت، ارسال، ثبت و بایگانی تمام اسناد و مکاتبات شورای هماهنگی است. مجمع عمومی عادی در فضایحقیقی می تواند در صورت نیاز در هر دوره مصوب نماید ریاست و دبیرخانه بر عهده یک تشکل باشد. هر دبیرخانه موظف استتمام اسناد بایگانی را به دبیرخانه بعدی انتقال دهد.
ماده ۳ – تابعیت اعضای شورای هماهنگی : ایران.
ماده ۴ – هدف : ایجاد هماهنگی، انسجام و وحدت رویه در کلیه فعالیت های تشکل های صنفی فرهنگیان کشور در چارچوب وظایفمندرج در اساسنامه آنها.

فصل دوم : شرایط و نحوه عضویت تشکل ها در شورای هماهنگی :

ماده ۵ – عضویت تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در شورای هماهنگی با حصول همه شرایط زیر ممکن می شود :
1 -پذیرش رسمی و کتبی اساسنامه شورا و التزام عملی به مفاد و مصوبات آن.
2- پرداخت منظم حق عضویت ماهیانه.
3- حضور منظم، مستمر و فعال نمایندگان آنها در جلسات و مجامع شورای هماهنگی.
4- از وزارت کشور به عنوان تشکل صنفی، مجوز دریافت کرده باشند یا هیات موسسانی باشند که دارای صندوق مالی و اساسنامهبوده، پرونده آنها در فرمانداری یا استانداری و یا وزارت کشور ثبت شده باشد و در صورت عدم حصول نتیجه بعد از 6 ماه، زیرنظر شورای هماهنگی و با حضور نماینده آن انتخابات برگزار نماید.
تبصره ۱ : ازهر شهری که اداره آموزش و پرورش مستقل داشته باشد، فقط یک تشکل، عضو شورای هماهنگی خواهد بود. لذا پیشنهادعضویت تشکلی دیگر از آن شهر، پذیرفته نمی شود.
تبصره ۲ : شورای هماهنگی برای اجرای مفاد ماده ۵ اساسنامه، کارگروهی را با نام کارگروه ماده ۵ تشکیل می دهد.

فصل سوم : ارکان شورای هماهنگی

ماده ۶ – ارکان شورای هماهنگی به ترتیب اولویت عبارتند از : مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرسان.
الف( مجمع عمومی
ماده ۷ – مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری شورای هماهنگی و متشکل از نمایندگان معرفی شده تشکل های عضو می باشدکه به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
تبصره ۱ : تعداد نمایندگان هر تشکل برای شرکت در مجامع عادی و فوق العاده دو نفر است.
تبصره ۲ : در هریک ازکارگروه های شورای هماهنگی از هر تشکل عضو، فقط یک نماینده حق شرکت و رای دارد .
ماده ۸ – مجمع عمومی عادی در فضای واقعی، با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه اجرایی، سالی یک بار به میزبانی یکی از تشکلهابرگزار خواهد شد. برای رسمیت مجمع، حضور حداقل دوسوم کل اعضای صاحب رای و برای تصویب هر موضوع، رای موافقنصف به علاوه یک اعضای حاضر، ضرورت دارد.
تبصره ۱ : در صورتی که در دعوت نخست، تعداد حاضران در مجمع عمومی عادی به حد نصاب لازم نرسد، جلسه دوم با فاصله 1۵ تا 4۵روز، تشکیل و با هرتعداد حاضر در جلسه، رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با رأی موافق نصف به علاوه یک حاضران، معتبرخواهد بود.
تبصره ۲ : جلسات عمومی عادی شورای هماهنگی می تواند در شبکه های اجتماعی با رعایت حد نصاب های این ماده به تعداد مورد نیازو مطابق با آیین نامه اجرایی شورا، برگزار شود. اعتبار مصوبات آن نیز هیچ تفاوتی با مصوبات مجمع عمومی عادی در فضایحقیقی نخواهد داشت.
تبصره ۳ : برای برگزاری جلسات در شبکه های اجتماعی، رئیس شورای هماهنگی مکلف است حداقل 24 ساعت قبل از ساعت برگزاریجلسه، زمان و موضوع را به نحو مقتضی به اطلاع همه اعضا برساند.
ماده ۹ – وظایف مجمع عمومی عادی :
1 -سیاست گذاری و تعیین خط مشی کلی شورای هماهنگی.
2 -انتخاب یک تشکل به عنوان رئیس توامان شورای هماهنگی و هیات مدیره، یک تشکل نیز به عنوان نایب رئیس شورای هماهنگیاز میان تشکلهای مستقل عضو برای مدت 2 سال و انتخاب بازرسان.
3- تعیین تشکل های عضو کارگروه ها بجز کارگروه روابط بین الملل، از میان تشکلهای عضو شورای هماهنگی و تایید نمایندگان
معرفی شده آنها.
4 – رسیدگی به گزارش ها و پیشنهادهای تشکل ها، فرهنگیان و بازرسان.
۵- تعیین حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه شورای هماهنگی.
6 – اخذ تصمیم در خصوص پذیرش یا لغو عضویت یک تشکل.
7- تدوین آیین نامه اجرایی شورای هماهنگی و اصلاح آن در صورت ضرورت.
8- انتخاب تشکل های عضو هیات مدیره.
معتبر است. » شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران « تبصره ۱ : تمام بیانیه ها و مکاتبات به نام
تبصره ۲ : همه پیشنهادات و مکاتبات مربوط به شورا از طرف فرهنگیان و تشکل ها، خطاب به ریاست شورا نوشته شود و تحویل دبیرخانهشورا گردد.
ماده ۱۰ – مجمع عمومی فوق العاده در فضای حقیقی با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه اجرایی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
1 -با درخواست رسمی یک دوم تشکل های مستقل عضو شورای هماهنگی.
2 -با درخواست رسمی یک سوم تشکل های مستقل عضو شورای هماهنگی، رئیس شورا و یک بازرس.
3 -با درخواست دو سوم تشکل های عضو هیات مدیره.
تبصره ۱ : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده در فضای حقیقی، کتبی بوده و باید حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضابرسد.
تبصره ۲ : برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده، حضور حداقل دو سوم کل تشکل های عضو شورای هماهنگی، الزامی است.
تبصره ۳ : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آرای موافق از تعداد حاضران، معتبر خواهد بود.
ماده ۱۱ – وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
1 -تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
2 -بررسی و تصویب انحلال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران.
3 -تعیین اعضای کارگروه روابط بین الملل و تصمیم گیری در خصوص امور مربوط به ارتباط با نهادهای بین المللی مرتبط یا قطعارتباط با آنها.
4 -عزل رئیس و نائب رئیس شورای هماهنگی و تشکل های عضو هیات مدیره آن بر مبنای بررسی عملکرد هریک از آنها و مطابقبا شرح وظایف ایشان در اساسنامه و آئین نامه اجرایی شورای هماهنگی.
ماده ۱۲ – مجامع عمومی در فضای حقیقی، توسط هیات رئیسه ای مرکب از رئیس، نائب رئیس، یک منشی و دو ناظر، اداره می شود، کههمگی با اعلام داوطلبی و رای مجمع، انتخاب خواهند شد.
ب ( هیات مدیره شورای هماهنگی
ماده ۱۳ – مجمع عمومی عادی، تشکل های عضو هیات مدیره را برای مدت دو سال، انتخاب خواهد نمود. انتخاب مجدد هر یک ازتشکل های عضو هیات مدیره برای دوره های بعدی، مشروط بر این که بعد از دو دوره متوالی، دو سوم آرای مجمع را کسبکند، بلا مانع است. ضمنا رئیس هیات مدیره موظف است ظرف مدت حداکثر دو ماه قبل از پایان دوره 2 ساله هیات مدیره، با
برگزاری مجمع عمومی عادی، انتخابات هیات مدیره جدید را برگزار نماید و نتیجه را یک هفته قبل از پایان تصدی خود بهوزارت کشور اعلام کند.
ماده ۱۴ – هیات مدیره شورای هماهنگی، مرکب از 7 تشکل به عنوان عضو اصلی و دو تشکل به عنوان عضو علی البدل خواهد بود.
تشکلی که عنوان ریاست شورای هماهنگی را بر عهده دارد، عضویت و ریاست هیات مدیره را نیز بر عهده خواهد داشت.
تبصره ۱ : جلسات هیات مدیره، حداقل با حضور نمایندگان ۵ تشکل عضو، رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت نسبی آرای موافقحاضران، معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ : ریاست شورای هماهنگی موظف است حداکثر دو هفته بعد از انتخاب شدن اعضای هیات مدیره، درفضای حقیقی یا شبکههای اجتماعی، تشکیل جلسه دهد که در آن هیات مدیره ضمن تدوین آیین نامه داخلی خود، یک تشکل را به عنوان نائبرئیس خود، و نیز یک تشکل را به عنوان خزانه دار شورای هماهنگی برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود. حدود اختیارات
آنها را آیین نامه مشخص می نماید.
تبصره ۳ : شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن اعم از جلسات فضای حقیقی یا شبکه های اجتماعی، ضروری و غیبت هریک ازتشکل ها بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب در حکم استعفای تشکل غایب از هیاتمدیره خواهد بود.
تبصره ۴ : درصورت استعفا یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل، مدت باقیمانده را به جای عضو اصلی انجاموظیفه خواهد نمود.
تبصره ۵ : هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و ماهی یک بار در فضای حقیقی یا شبکه های اجتماعی تشکیل می دهد، بنابر ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس، جلسه فوق العاده تشکیل خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یاتلفن و تشکیل جلسه در فضای حقیقی، حداقل ۵ روز و در شبکه های اجتماعی، حداقل 24 ساعت خواهد بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان « تبصره ۶ : هیات مدیره، مسئول صدور بیانیه ها و قطعنامه های شورای هماهنگی با ناماست. قطعنامه ها و بیانیه ها فقط در صورت تشکیل جلسه شورای هماهنگی، قابل تغییر یا لغو خواهد بود. » ایران
تبصره ۷ : در ترکیب هیات مدیره شورا، از هر استان حداکثر یک تشکل می تواند حضور داشته باشد. در صورت متقاضی بودن بیش ازیک تشکل از یک استان، آنها موظفند به روشی مورد رضایت طرفین از بین خود یک تشکل را انتخاب کنند در غیر این صورتکارگروه ماده ۵ مرجع رفع اختلاف خواهد بود.
ماده ۱۵ – هیات مدیره، نماینده ی قانونی شورای هماهنگی است و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد :
1- نمایندگی شورای هماهنگی در پیگیری های امور صنفی.
2- تعیین روزنامه های کثیر الانتشار و شبکه های اجتماعی جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های مجامع عمومی.
3- پیگیری، حمایت و رسیدگی به امور شغلی، مالی، حقوقی)قضایی( و پشتیبانی معلمانی که مطابق تایید مجمع در جریان پیگیریهای صنفی مورد تایید شورای هماهنگی، با آسیب های شغلی، مالی و حقوقی)قضایی( مواجه شده اند.
4-حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حساب های شورای هماهنگی و پرداخت دیون و وصول مطالبات.
۵- اجرای مصوبات مجامع عمومی.
6-افتتاح حساب در یکی از بانک ها.
7- انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حَکم و تعیین وکیل وعزل آنها، قطع و وصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضا، تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود در این بندبه هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی یا توکیل.
8 -تعیین یک نفر نماینده از بین نمایندگان عضو شورای هماهنگی به عنوان ناظر جهت حضور در انتخابات تشکل ها و گزارش آنبه شورا.
9- انتخاب یک نفر از نمایندگان تشکلهای عضو هیات مدیره توسط اعضای آن به عنوان سخنگوی شورای هماهنگی توام با تعیینشرح دقیق وظایف آن.
تبصره ۱ : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است،هیات مدیره، کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شورا را مشروط بر رعایت حدود موضوعات مندرج در اساسنامه و آیین نامهداخلی دارا می باشد.
تبصره ۲ : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس یا نائب رئیس شورای هماهنگی و خزانه دار و با مهر دبیرخانه شورایهماهنگی معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ : مجمع عمومی عادی شورای هماهنگی در فضای حقیقی یا شبکه های اجتماعی در صورت تشخیص ضرورت و با عنایت بهتبصره 3 ماده 21 ، می تواند مصوب کند که تشکل ریاست شورا به نمایندگی از شورای هماهنگی، مسئولیت افتتاح حساب راحداکثر تا پایان دوره ریاست بر عهده داشته باشد.
ج ( بازرسان
ماده ۱۶ – مجمع عمومی عادی در فضای حقیقی از بین افراد معرفی شده توسط تشکلهای عضو شورای هماهنگی حاضر در مجمع، دونفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.
ماده ۱۷ – وظایف بازرسان به شرح زیر است :
1- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی شورای هماهنگی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
2- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد هیات مدیره برای اطلاع مجمع عمومی.
3 -گزارش هر گونه تخلف اعضا از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی و پیگیری آن تا حصول نتیجه.
4- حضور در مجامع و جلسات شورا و هیات مدیره و نظارت بر حسن برگزاری آنها و مشارکت فعال در امور انضباطی، بدون حق رای.
ماده ۱۸ – در صورت درخواست بازرس یا بازرسان شورا، کلیه اسناد و مدارک شورای هماهنگی اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان وبدون قید و شرط به وسیله رئیس شورای هماهنگی می بایست در اختیار آنان قرار گیرد.
ماده ۱۹ – کارگروه انضباطی برای رسیدگی به تخلفات اعضای شورا با ترکیب، ریاست شورا، یک بازرس با توافق بازرسین و 3 نفر بهانتخاب اعضای شورای هماهنگی به صورت موردی تشکیل می شود.

فصل چهارم : بودجه و موارد متفرقه
ماده ۲۰ – بودجه شورای هماهنگی از طریق دریافت هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیزحق عضویت تشکل های عضو تامین میشود.
تبصره : دریافت هر گونه هدیه، اعانه و کمک باید به اطلاع و تصویب مجمع عمومی عادی شورای هماهنگی برسد.
ماده ۲۱ – درآمد و هزینه های شورای هماهنگی توسط خزانه دار هیات مدیره در دفاتر قانونی، ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سالمالی، توسط رئیس هیات مدیره جهت بررسی به مجمع عمومی ارائه خواهد شد.
تبصره ۱ : کلیه دفاتر مالی شورای هماهنگی هنگام مراجعه ماموران مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ : سال مالی شورای هماهنگی، منطبق با سال هجری شمسی است و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود.
تبصره ۳ : کلیه وجوه مازاد بر هزینه های شورای هماهنگی در حساب مخصوصی به نام شورای هماهنگی نزد یکی از بانک های رسمیکشور ایران خواهد بود.
ماده ۲۲ – کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته های رسمی در دبیرخانه شورای هماهنگی نگهداری می شود.
تبصره : مصوبات و صورت جلسات مجامع فضای حقیقی وشبکه های اجتماعی در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضایاعضای ذیربط خواهد رسید.
ماده ۲۳ – شورای هماهنگی مکلف است به منظور حمایت قاعده مند و کنترل شده ی مالی و قضایی از فرهنگیانی که در نتیجه فعالیتصنفی، آسیب می بینند، اقدام به تدوین آیین نامه ای جامع در این زمینه و ابلاغ آن به تشکل های عضو نماید.
تبصره ۱ : تمام فعالیت حمایتی مالی و قضایی تشکل های عضو در این زمینه باید مطابق آیین نامه مزبور و تحت نظارت و کنترل دقیق ومستمر شورای هماهنگی باشد.
تبصره ۲ : رسیدگی به تخلف مالی هریک از تشکل های عضو، مطابق آیین نامه اجرایی شورای هماهنگی خواهد بود.
ماده ۲۴ – شورای هماهنگی دارای مهر و آرم مخصوصی خواهد بود که متن آن با تصویب مجمع عمومی عادی، تهیه و استفاده می شود.
تبصره : رئیس هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم شورای هماهنگی، مسئولیت قانونی خواهد داشت.

فصل پنجم : انحلال
ماده ۲۵ – در صورت انحلال شورای هماهنگی، مجمع عمومی فوق العاده، هیات تسویه ای انتخاب و این هیات، موظف خواهد بود پساز ادای دیون و وصول مطالبات شورای هماهنگی، نسبت به واگذاری اموال و املاک در جهت امور رفاهی فرهنگیان، اقدامنماید. هیات مذکور، موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را به اعضای شورای منحل شده هماهنگی ارائه نماید.
ماده ۲۶ – این اساسنامه مشتمل بر ۵ فصل، 26 ماده و 30 تبصره است که در مهرماه سال 1398 خورشیدی در گردهمایی تشکلهایصنفی فرهنگیان سراسر کشور در استان اصفهان شهرستان اصفهان و در مجمع عمومی فوق العاده، مورد تجدید نظر قرارگرفت و به تصویب رسید. آشنایی با شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ، کانونها و انجمنهای صنفی

در ایران نزدیک به 45  تشکل صنفی معلمان به نام هست. اما امروزه فقط نزدیک به 20 تشکل فعالیت دارند.

  هر شهرستان یک تشکل دارد، و یک اساسنامه که طبق برنامه واساسنامه ی خودش پیش میرود، تشکل هر شهرستان از میان معلمان دلسوز و دغدغه مند در شهرستان خودش عضو گیری می کند ، هرهفته یا هر دو هفته یا هرماه یک جلسه بین هیات مدیره یا اعضای خود برگزارمی کند.

 تشکلها از فرمانداری محل زندگی خود ، مجوز یا پروانه ی فعالیت گرفته و مجمع عمومی برگزار کرده و هیات مدیره انتخاب کرده اند، یا فقط به نام هیات موسس ، چند تن از فرهنگیان دلسوزدرکنار هم به فرمانداری محل کار یا زندگی خود رفته ، و درخواست تاسیس تشکل صنفی داده و شماره ی ثبت درخواست تاسیس از فرمانداری گرفته باشند.

در سال 1380 چند تشکل از چند استان کشور دور هم گردآمدند،  برای خودشان یک اساسنامه وآیین نامه اجرایی  تنظیم کردند، و با همدیگرتماسهای داشتند، بیانیه های مشترک صادر کردند، و در راستای رساندن معلمان و دانش آموزان به حقوق قانونی و طبیعی خود، فعالیتهای  هماهنگی را انجام دادند، و نام << شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران >> را برای خود برگزیدند.

تک تک تشکلهای صنفی معلمان کشور عضو یک تشکل بزرگ هستند،  نام این تشکل بزرگ « شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران» است، که به آن «شورای هماهنگی » نیزمی گویند.

شورای هماهنگی فرد را به نام عضوشورا  نمی پذ یرد، بلکه تشکل ها را به عضویت می پذیرد.
همچنین شورای هماهنگی از پذیرفتن احزاب و تشکلهای سیاسی به نام عضوشورا پرهیز میکند.

امروزه شورای هماهنگی حساب بانکی دارد، تشکلهای عضو به نام “حق عضویت “پول به حساب شورا واریز می کنند،این پول صرف اموری مانند،هزینه ی جلسات ، کمک به معلمان آسیب دیده ی صنفی، گرفتن وکیل برای معلمان متهم  و….. می شود.

شورای هماهنگی دارای یک اساسنامه است ، در این اساسنامه اهداف، برنامه ها ، و ارکان ، همچنین وظایف و اختیارات هر رکن مشخص شده است.

شورای هماهنگی طبق اساسنامه ی تنظیم شده ، بایستی هر سال یکبار برای بررسی عملکرد خود وگرفتن تصمیمات تازه و برگزیدن ریاست دوره ای شورا (دبیرخانه ) دورهم جمع شوند ، به این دور هم جمع شدن (مجمع عمومی) می گویند.

تشکیل جلسات مجمع عمومی دو شیوه دارد:

 مجمع عمومی عادی ، که هر سال یکبار تشکیل می شود ، و مجمع عمومی فوق العاده ،که بنا به ضرورت تشکیل می شود.

مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می توانند در یک زمان انجام شوند.

در مجمع عمومی عادی و فوق العاده رسیدگی به امور خاصی انجام می شود،که در اساسنامه آمده است.مجمع عمومی وظایف تعریف شده ای دارد.

 هرتشکل در شورای هماهنگی دارای یک رای می باشد. شورای هماهنگی برای تشکیل جلسات خود، برنامه ریزی، هم اندیشی و گرفتن تصمیمات هماهنگ از فضای مجازی نیز بهره مند است، و هرهفته جلساتی نیز برگزار میکند.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران سه رکن دارد.

الف) مجمع عمومی : عالیترین جایگاه است ، متشکل از همه ی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران می باشد، که هر تشکل یک رای دارد، همچنین سیاست کلی شورا را مجمع عمومی تعیین می کند.

ب) هیات مدیره : که از 7 تشکل از بین تشکلهای عضو مجمع عمومی و بوسیله ی مجمع عمومی انتخاب می شود. بزرگترین وظیفه ی آن انجام مصوبات شورای هماهنگی است.

این وظایف رابه کمک کارگروههایی(کمیته های ) تخصصی انجام می دهد که از میان خود تشکلهای عضو مجمع عمومی  انتخاب شده اند.

مانند : کارگروه ماده ی پنج (که وظیفه اش جذب تشکلهای تازه تاسیس است.)

پ)  بازرسان:  که وظیفه ی آنان نظارت بر اجرای درست اساسنامه است.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران عضو می پذیرد.

 تماس با دبیرخانه ی شورای هماهنگی :    

info@hamahangi.org

         shora_hamahangi@

                09905579920