بیانیه‌ی جهانی در محکومیت سرکوب ، معلمان، کارگران و نویسندگان

      دیدگاه‌ها برای بیانیه‌ی جهانی در محکومیت سرکوب ، معلمان، کارگران و نویسندگان بسته هستند

آيتالله سيد علی خامنه ای
رهبر جمهوری اسلامی ايران
دفتر رهبری
تهران، ايران
پاريس ۲۷ آوريل ۲۰۲۰
مادستگيری مجدد اسماعيل عبدی و اخراج محمدحبيبی از وزرات آموزش را قويامًحکوم می کنيم
آقای رهبر
توجه شمارا نسبت به وضعيت معلمان ايرانی » شبکه سنديکائی جهانی همبستگی و مبارزه « سازمان های سنديکايی عضو
اسماعيل عبدی و محمد حبيبی جلب می کند.
مادستگيری مجدداسماعيل عبدی، عضو هيات مديره کانون صنفی معلمان ايران )تهران( رامحکوم می کنيم. عبدی در 1۷ مارس
۲۰۲۰ از زندان آزاد می شود،امادر ۳1 آوريل زمانی که برای تمديد مرخصی به دفتردادستانی زندان اوين مراجعه می
کند،دوباره دستگيروزندانی می شود. باتوجه به شرايط کنونی وخطرمهارنشده شيوع کرونا ويروس کوويد 1۹ درايران،که شرايط
غيربهداشتی زندان هاو بازداشتگاه هادر ايران بر وخامت اوضاع افزوده،زندانی شدن حبيبی در چنين شرايطی جانش را در
معرض خطر قرار می دهد. آقای اسماعيل عبدی،که قصدتهيه ويزای سفر به کانادا راداشت در ماه ژوئن ۲۰1۵ دستگير می
شود. عبدی به عنوان مسئول سنديکای معلمان قصد داشت که در هفتمين کنگره جهانی آموزش بين المللی شرکت کند. پس
ازدستگيری به زندان اوين انتقال داده می شودو ازآن زمان زندانی بوده است. ازهمان زمان دستگيری اش سازمان های آموزش
بين المللی،عفو بين الملل، سنديکاهای فرانسوی و شبکه ما کارزارهايی برای آزادی اش به راه انداخته اند.
ماهم چنين خواستارآزادی بی قيد شرط وفوری محمدحبيبی،يک عضو ديگرهيات مديره کانون صنفی معلمان تهران هستيم. در
تاريخ ۴ اوت ۲۰1۸ محمدحبيبی به ده سال و نيم حبس محکوم شد. مضافا آن که دادگاه او را به ۷۴ ضربه شلاق ۲ سال
ممنوعيت هر نوع فعاليت سياسی و اجتماعی محکوم کرد. اودرماه مه درحالی که در يک تظاهرات آرام شرکت داشت،
دستگيرمی شودو ازآن تاريخ درزندان درشرايط بسياردشواری به سر می برد.اخيراخانواده اش نامه اخراجش از ورزارت
آموزش و پرورش رادريافت کرده اند.
ازنظرمااخراج حبيبی،دستگيری مجدد عبدی، ودستگيری های اخير سنديکاليست ها،نويسندگان و فعالين حقوق انسانی مؤيدموج
جديدی ازسرکوب برای ايجاد وحشت و ترس درآستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر وخاموش کردن صدای آن ها است.
ماسازمان های سنديکايی امضاکننده اين نامه، اين اعمال سرکوبگرايانه و اذيت و آزارهای غيرقابل تحمل عليه
معلمان،سنديکاليست ها، نويسندگان وفعالين مدافع حقوق کارگران وحقوق بشردر ايران راقوي ا محکوم می کنيم.
از رژيم ايران می خواهيم که به پيمان های بين المللی که دولت ايران امضا کرده، ازجمله حق ايجادتشکل های مستقل،حق
برگزاری تجمعات،حق اعتصاب، وحق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.
ما قوي ا خواهان آزادی بدون قيد و شرط و فوری همه سنديکاليست ها، معلمان، نويسندگان و فعالين مدافع حقوق کارگران و
حقوق بشر و فعالين زندانی در ايران هستيم.
سلام های محترمانه ما را بپذيريد.
رونوشت به:
آقای حسن روحانی، رئيس جمهور
آقای صادق لايجانی، رئيس قوه قضائيه
سفير ايران در پاريس
اتحاديه کارگری و مردمی برزيل ) CSP-Conlutas ( – برزيل
کنفدراسيون عمومی کار ) CGT ( – اسپانيا
اتحاديه سنديکای همبستگی – ) Solidaires ( فرانسه
کنفدراسيون عمومی کار – ) CGT-B ( بورکينافاسو
کنفدراسيون جنبش مردم اندونزی ) KPRI ( – اندونزی
کنفدراسيون سنديکايی – ) Intersindical ( اسپانيا
اتحاديه ملی مستقل کارکنان دولت ) SNAPAP ( – الجزاير
نبرد کارگر – هائيتی
اتحاديه سنديکايی ايتاليايی – ) ) USI ايتاليا
کنفدراسيون ملی کارگران – همبستگی کارگری ) CNT SO ( فرانسه
اتحاديه کميسيون های پايه ) CO.BAS ( – اسپانيا
سازمان مستقل عمومی کارگران هائيتی – ) OGTHI ( هائيتی
سنديکای بين حرفه ای ) SI COBAS ( -ايتاليا
کنفدراسيون ملی کار ) CNT-f ( – فرانسه
سنديکای آلترناتيو کاتالونی ) IAC ( – اسپانيا
اتحاديه عمومی کارگران صحرا – ) UGTSARIO ( صحرای غربی
همگرايی چپ سنديکايی ) ESK ( -باسک
کنفدراسيون ملی کارگران سنگال ) CNTS / FC ( – سنگال
فدراسيون اتحاديه های مستقل کارگری ) EFITU ( – مصر
سنديکای خودمديريتی کارگران – ) SIAL-COBAS ( ايتاليا
فدراسيون عمومی اتحاديه های مستقل ) GFIU ( – فلسطين
کنفدراسيون طبقه کارگر ) CCT ( – پاراگوئه
شبکه همبستگی کارگران – پرو
اتحاديه مترقی کارگران نيجر ) USPT ( – نيجر
اتحاديه ملی سنديکاهای مستقل کارگران سنگال ) UNSAS ( – سنگال
اتحاديه ملی برای دفاع از طبقه کارگر ) UNT ( – السالوادور
همبستگی کارگری ) SO ( – اسپانيا
اتحاديه ملی کارگران راه آهن، دريايی و حمل و نقل – ) RMT / TUC (انگلستان
مرکز ملی کارکنان – کنفدراسيون اتحاديه های کارگری مسيحی ) CNE / CSC ( -بلژيک
اتحاديه ملی کارگران کشاورزی – ) SINALTRAINAL / CUT ( کلمبيا
فدراسيون عمومی پست، تلفن و مخابرات – اتحاديه عمومی کار ) FGPTT / UGTT ( – تونس
اتحاديه کارگری – اتحاديه کارکنان بخش مالی يونان