آیین نامه کارگروه مطالبات شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

      دیدگاه‌ها برای آیین نامه کارگروه مطالبات شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران بسته هستند


فصل اول : تعاریف و معرفی
ماده ۱ – کارگروه مطالبات یکی از بخشهای اجرایی شورای هماهنگی میباشد و وظیفه آن شناسایی، اولویت بندی و ساماندهی کلیه
مطالبات ذینفعان آموزش و پرورش و ارائه پیشنهادات لازم به هیات مدیره شورا است و دراجرای آنها مشارکت دارد.
تبصره: مطالبات شامل خواسته های شاغلین، بازنشستگان، دانش آموزان و نیروهای سازمانی خواهد بود. همچنین کارگروه مطالبات با
توجه به فراگیری ذینفعان آموزش و پرورش در رده های مختلف جامعه، متعهد به پیگیری مطالبات سازمانی، فرهنگی،
آموزشی، اجتماعی و علمی است که به هر نحو با آموزش و پرورش در ارتباطند.
ماده ۲ – اعضا کارگروه شامل نمایندگان تشکلهای معرفی شده توسط مجمع عمومی شورا هستند که هر عضو توسط هیات مدیره
تشکل مربوطه مشخص میشود.
تبصره : به دلیل حساسیت این کارگروه، ریاست شورای هماهنگی با عنوان نماینده شورای هماهنگی و جدا از تشکل خود عضویت
کارگروه را خواهد داشت.
ماده ۳ – سمتهای اصلی و وظایف آنها در کارگروه به قرار زیر است :
مدیر کارگروه : اعضای کارگروه در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر انتخاب نموده که وظیفه اش مدیریت و
اداره جلسات، تعیین دستور کار جلسات، تعیین زمان جلسات )در صورت لزوم با هماهنگی اعضا( و گزارش
وضعیت هر یک از اعضا به شورای هماهنگی می باشد. و نیز ارتباط کامل بین کارگروه با شورا و هیات مدیره آن
را عهده دار است.
منشی کارگروه : در اولین جلسه یک نفر از اعضا به عنوان منشی انتخاب شده که وظیفه ثبت و ضبط نتایج، مصوبات و اجمال
جلسات، همکاری لازم با مدیر کارگروه جهت تعیین دستورکار و اداره جلسات در غیاب مدیر کارگروه را به
عهده دارد.
تبصره : ریاست شورای هماهنگی نمیتواند سمتی غیر از عضو در کارگروه داشته باشد.
ماده ۴ – کارگروه از بین اعضای خود ستادهای زیر را برای تقسیم کار و انجام وظایف محوله ایجاد میکند:
۱- ستاد شناسایی و اولویت بندی : این ستاد وظیفه اش رصد تمامی مسائل، اتفاقات و حواشی پیرامون آموزش و پرورش
بوده و شناسایی و دسته بندی آنها به تفکیک دانش آموز، شاغل و بازنشسته را به عهده خواهد داشت.
۲- ستاد مستندات و پیشنهادات : تهیه استنادات حقوقی و قانونی مطالبات و ارائه پیشنهادات لازم با توجه به استنادات
خود در هر حوزه.
تبصره : تعداد اعضای هر ستاد در کارگروه تعیین میشود که با توجه به زمان و تعداد اعضا کارگروه می تواند متغیر باشد
ماده ۵ – کارگروه از بین اعضای خود یک نفر را انتخاب نموده تا در صورت موافقت شورا در نشستها و مذاکرات هیات مدیره ی شورا
برای پیگیری تحقیقات وراهکارهای کارگروه با مقامات مسوول شرکت داشته و راهکارها و پیشنهادات کارگروه را در این
جلسات تبیین نماید.
فصل دوم : جلسات
ماده ۶ – کارگروه مطالبات لازم است هر ماه حداقل یک جلسه برگزار کند. این جلسه می تواند در فضای مجازی و یا در صورت امکان
در فضای حقیقی تشکیل شود. مدیر یا منشی موظفند به نحو مقتضی و با هماهنگی اعضا از آنها جهت حضور در جلسه
دعوت به عمل بیآورند.
ماده ۷ – کلیه تصمیمات و مصوبات بدست آمده در جلسات مجازی و حقیقی بعد از تصویب شورا، برای کارگروه قابل پذیرش و لازم
الاجراست.
ماده ۸ – سابقه جلسات با جزییات کامل شامل زمان،دستور کار، نتایج، مصوبات و در صورت لزوم اجمال آن به همراه اسامی غایبین
جلسه می بایست توسط منشی و یا مدیر کارگروه حفظ و نگهداری شود، در صورت برگزاری جلسه در فضای حقیقی مکان و
میزبان نیز بایستی در سابقه ثبت گردد. نحوه برگزاری جلسات کارگروه با توجه به شرایط زمان تعیین می شود. در صورت
تغییر شرایط، نحوه برگزاری جلسات بایستی با هماهنگی اعضا باشد.
ماده ۹ – وظیفه تجمیع و ارائه مطالب وگزارشات به مجمع عمومی شورا و هیات مدیره آن، بعد از جلسات کارگروه وتصویب اعضا، به
عهده مدیر کارگروه است.
ماده ۱۰ – در صورت تخلف هر یک از اعضا از مصوبات و آیین نامه کارگروه، با توافق اکثریت اعضا، تخلف انحصارا توسط مدیر کارگروه
به مجمع عمومی شورا و هیات مدیره آن و نیز تشکل عضو متخلف اعلام میشود.
ماده ۱۱ – مدیر موظف است موضوعاتی که از طرف شورا جهت بررسی به کارگروه ارجاع می شود، ظرف مدت ۴۸ ساعت به اطلاع
اعضا رسانده و با اولویت دادن به آن، ضمن هماهنگی زمانی با شورا جهت بررسی، پس از تصویب کارگروه، نتیجه را به شورا
ارائه نماید.
ماده ۱۲ – حضور اعضا در جلسات فضای مجازی و حقیقی کارگروه الزامیست.
در صورت سه جلسه متوالی و ۵ جلسه متناوب غیبت غیر موجه هر یک از اعضاء گزارش آن توسط مدیر کارگروه به اطلاع
شورای هماهنگی رسیده تا شورا تصمیم مقتضی در این خصوص را اتخاذ نماید. ضمنا اعضا نمیتوانند از عضو جانشین برای
حضور در جلسات استفاده کنند.
تبصره: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت توسط اکثریت اعضاء کارگروه در جلسات خود خواهد بود.
ماده ۱۳ – رای گیری در جلسات با نام تشکل صورت می پذیرد.
تبصره : اگر تعداد آرا مخالف و موافق برابر باشند نماینده شورای هماهنگی صاحب رای بوده و می تواند جهت فرد نمودن آرا در رای
گیری شرکت کند.
ماده ۱۴ – در جلسات کارگروه هر ستادی گزارش خود را ارائه میکند که پیشنهادات و راهکارهای مطرح شده آنها بایستی به تصویب
اکثریت اعضا کارگروه برسد.
مادە ۱۵ – در مواردی که موضوع مورد مطالبه بر اساس نظر اکثریت کارگروه، نیازمند همکاری چند کارگروه با یکدیگر است، پس از
موافقت شورای هماهنگی، هیات مدیره شورا تمهیدات لازم برای ارتباط و همکاری کارگروه مطالبات با کارگروههای دیگر را
فراهم می کند. خروجی این همکاری بر اساس نظر شورا به کارگروه مرتبط ارجاع داده خواهد شد تا آخرین بررسیها صورت
گرفته و سپس شورا تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
ماده ۱۶ – هر یک از ستادهای کارگروه بر حسب نیاز و با تصویب در جلسات کارگروه می توانند با کارشناسان حوزه موضوع مورد
بررسی خود رایزنی و مشاوره نمایند.
ماده ۱۷ – علاوه بر جلسات ماهانه، با نظر اکثریت اعضا، کارگروه می تواند بر حسب ضرورت پیش آمده جلسه اضطراری برگزار کند که
لازم است حداکثر بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل از آن، جلسه اضطراری با رای اکثریت در فضای مجازی به همراه ضرورت
ایجاد شده و دستور کار مربوط به نحو مقتضی به اطلاع اعضا برسد.
تبصره : در صورت هر نوع تغییر شرایط موثردر برگزاری جلسات، موضوع ماده ۸، شیوه اطلاع رسانی با توجه به تغییرات انتخاب می
شود.
ماده ۱۸ – در برگزاری جلسات کارگروه اعم از مجازی یا حقیقی درصورتیکه بار اول به حد نصاب حضور نصف بعلاوه یک اعضا نرسید،
نوبت دوم جلسه یک هفته بعد با یک سوم تعداد اعضا رسمیت دارد و مدیر و در غیاب ایشان منشی موظف است جلسات را
برای فضای مجازی ۴۸ ساعت قبل و برای فضای حقیقی یک هفته قبل آن اطلاع رسانی نماید.
فصل سوم : متفرقه
ماده ۱۹ – کلیه سمتهای انتخاب شده در کارگروه برای مدت یک سال است.
تبصره : انتخاب مجدد اعضا در هر سمتی بلامانع می باشد.
ماده ۲۰ – افرادی که سمتی را در کارگروه به عهده می گیرند در صورت نارضایتی اعضای کارگروه از نحوه انجام کار آنها، موضوع با
رای یک سوم اعضاء در دستورکار کارگروه قرار گرفته و در صورت رأی مخالف دو سوم اعضاء ، مسؤولیت وی ملغی و نسبت
به جایگزین ایشان اقدام می شود.
تبصره : تغییرات بایستی به تصویب شورا و اطلاع تشکل مربوطه رسانده شود.
ماده ۲۱ – هر یک از اعضا میتواند پیشنهادات و طرحهای مرتبط خود را برای بررسی و تصویب به مدیر کارگروه ارایه کند.
ماده ۲۲ – هر نوع تغییری در آیین نامه اجرایی کارگروه بایستی ابتدا به اطلاع مجمع عمومی شورا برسد. که پس از تصویب در مجمع
عمومی، کارگروه اقدام به تغییرات مورد نظر منطبق بر اساسنامه شورا و آیین نامه کارگروه می نماید.
تبصره : هر نوع تغییری که به تصویب دوسوم اعضا کارگروه برسد برای طرح به شورا ارایه میشود.
این آیین نامه ابتدا در ۲ فصل، ۲۲ ماده و 9 تبصره در فاصله تاریخهای ۱۸ مهرماه ۱396 تا ۵ آبانماه ۱396 خورشیدی طی ۸ جلسه
مجازی در کارگروه مطالبات تصویب شد ضمن آنکه علاوه بر آنها تکلیف دو ماده و یک تبصره موکول به نظر و تصویب شورا گردید.
در ادامه پس از ارائه آن به شورای هماهنگی از تاریخ ۱۵ آبانماه تا تاریخ ۲۷ آبانماه ۱396 خورشیدی در طی ۵ جلسه فضای مجازی نیز
در 3 فصل، ۲۲ ماده و ۱0 تبصره به تایید و تصویب نهایی شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان ایران رسیده که از تاریخ ۲۷ آبانماه
۱396 خورشیدی لازم الاجراست.