مثل ماهی توی تنگ / قاسم زاده / شعر : عبدالرضا قنبری

مثل ماهی توی تنگ