ماده پنج / آیین نامه ی داخلی کارگروه ماده ی پنج

به نام خداوند جان وخرد

آیین نامه اجرایی کارگروه ماده پنج

فصل یکم (کلیات)

ماده۱

کارگروه ماده۵،کارگروهی است که درماده۵ اساسنامه شورای هماهنگی،صراحتاً برای اجرایی شدن مفاد ماده مزبور وسایر وظایف تصریح شده دراساسنامه ،ایجاد شده است.

ماده۲

اعضای کارگروه ماده۵ ، نمایندگان معرفی شده ی آندسته ازتشکلهای عضوشورای هماهنگی هستندکه برای مدت دوسال توسط مجمع عمومی عادی،ا نتخاب میشوند.

تبصره۱:ایجادهرگونه تغییر درتشکلهای عضوکارگروه باتصویب مجامع (جلسات)عادی شورای هماهنگی امکان پذیراست.

تبصره۲:پس ازپایان دوره تشکلهای عضوکارگروه ماده۵،انتخاب مجدد آنهابرای دوره بعدی بلامانع است.

تبصره۳: تعداد اعضای کارگروه، هفت تشکل است که ازبین حداقل ده تشکل داوطلب، توسط مجمع عمومی عادی شورای هماهنگی انتخاب میشوند.

 فصل دوم(وظایف ومسئولیتها)

ماده۳

دراین کارگروه مسئولیتهایی باشرح وظایف مربوط به آنهابه صورت زیر پیش بینی شده است که دراولین جلسه رسمی کارگروه،توسط اعضامشخص میشوند:

الف)مدیر:وظیفه تعیین زمان،مکان ودستورجلسات باهماهنگی اعضاوابلاغ آن‌به منشی،نظارت برعملکرد اعضای کارگروه،مدیریت جلسات، پیگیری مصوبات کارگروه و تهیه گزارش دقیق جلسات وارائه آن به ریاست شورا، دریافت درخواست یا شکایت تشکلها،مکاتبات لازم باتشکلهای شاکی یامتشاکی وشورای هماهنگی و هیئت مدیره شورا را برعهده دارد.

ب)منشی:ثبت وبایگانی کامل ودسته بندی شده ی صورتجلسات و مستندات آنها وارائه آنهابه مدیر، ثبت ونگهداری تمام مکاتبات ورودی وخروجی کارگروه

به تفکیک تشکل ،ابلاغ زمان،مکان ودستورجلسات و اداره جلسات درغیاب مدیر برعهده منشی است.

تبصره: دوره مسئولیت های اعضای کارگروه یکساله است.انتخاب مجدداعضا برای هرمسئولیت،بلامانع است.

فصل سوم(جلسات ومصوبات)

ماده۴

جلسات کارگروه به صورت دوره ای(درفضای حقیقی یامجازی) بافاصله سه ماهه برگزارمیشودودرآن به بررسی موقعیت تشکلهای عضوشورا ،پیشنهادها، درخواست عضویت تشکلهاوشکایات دریافتی ونیز وضعیت کارگروه پرداخته می شود.

تبصره: علاوه برجلسات دوره ای، درصورت ضرورت ،کارگروه میتواند جلسات فوقالعاده تشکیل دهد. تشخیص ضرورت ازطرق زیرمشخص خواهدشد:

الف)مصوبه شورای هماهنگی ب)تصویب نصف به علاوه یک اعضای کارگروه.

ماده ی ۵

منشی پس ازدریافت زمان،مکان ودستورجلسات ازمدیر ،موظف است آنرابا رعایت زمان مناسب به اعضای کارگروه،ابلاغ کند.  این اطلاع رسانی برای جلسات فضای واقعی ،حداقل یک هفته وبرای فضای مجازی،۷۲ساعت قبل اززمان برگزاری جلسه خواهد بود.

تبصره ۱ : جلسات نوبت اول باحضورهمه اعضارسمیت دارد .درغیراینصورت،جلسه نوبت دوم باحضورحداقل پنج تشکل عضو،با اعلام آن(درفضای واقعی به فاصله هفت روز ودرفضای مجازی به فاصله۷۲ساعت) برگزارخواهدشد.

تبصره۲: حضورشخص رای دهنده درجلسه، الزامی است.

تبصره۳ :درصورت غیبت دوجلسه متوالی وسه جلسه متناوب نماینده .

هرتشکل، بدون عذرموجه، مدیرموظف است موضوع را در اسرع وقت، جهت اقدام لازم به شورای هماهنگی اعلام نماید.

تبصره۴:موجه یا غیرموجه بودن غیبت هرعضو کارگروه ،بارای نصف به علاوه یک اعضای کارگروه ،مشخص میگردد.

ماده۶

مصوبات کارگروه بارای مثبت نصف به علاوه یک حاضران،دارای اعتبار است.

ماده۷

رای گیری درجلسات کارگروه به صورت علنی وبانام تشکل،صورت میگیرد.

تبصره:درخصوص انتخابات درونی کارگروه(انتخاب مدیر،منشی و…)،به شرط فراهم بودن شرایط،رای گیری میتواندبه صورت مخفی باشد.

ماده۸ : مصوبات کارگروه،تصمیم جمع محسوب میشودواعضای کارگروه می بایست مدافع آن بوده و درجلسات ومجامع درمقام دفاع ازآن بکوشند .ضمناافشای آرای هریک ازاعضادرهر زمینه،درخارج ازمحدوده کارگروه،ممنوع است.

فصل چهارم (موضوعات و زمینه های فعالیت)

ماده۹

به طورکلی چارچوب فعالیت کارگروه به ماده پنج وتبصره۷ ماده۱۳اساسنامه منحصرمیشود.این فعالیتهامربوط به زمینه های ذیل است:

 

الف) تصمیم گیری درمورد عدم پرداخت حق عضویت تشکلهای عضوشورا.

ب) تصمیم گیری درخصوص حضوروفعالیت نامنظم نمایندگان تشکلهادر شورا.

پ) تصمیم گیری درمورد درخواست عضویت تشکلهایی که متقاضی ورود به شورای هماهنگی هستند.

ت) رسیدگی به شکایت شعباتی که باتشکل مرکزی،اختلاف دارند.

ث) رسیدگی به اختلاف تشکلهای هم استانی که هریک متقاضی عضویت درهیئت مدیره شورای هماهنگی هستند.

تبصره: رسیدگی به تمام موارد، براساس مستندات معتبر ولاز م خواهدبود. لذا کارگروه به شکایات ودرخواست های غیرمستند رسیدگی نخواهدکرد.

ماده۱۰

تشکلهایی که درخواست یاشکایت رسمی ومکتوب آنها براساس موازین ماده۵  اساسنامه شورا به کارگروه ارسال شده است، مکلف هستند مدارک معتبر ومرتبط لازم را همراه درخواست یا شکایت خود تحویل کارگروه نمایند.

تبصره: درصورت فقدان مستندات معتبر و لازم، مدیرکارگروه مکلف است کتبا و با اعلام فرصتی یکماهه از تشکل شاکی ومتشاکی،ارسال مستندات لازم را مطالبه کند.

ماده۱۱ :

درصورتی که کارگروه ازانجام وظیفه هریک از اعضا،رضایت نداشت،با درخواست کتبی (حقیقی یا مجازی) یک سوم اعضا ،مدیرکارگروه موظف است درخواست را در دستور کار قرار دهد، اگردوسوم اعضاحاضر درجلسه رای به حذف ایشان دهند،

موضوع حذف فردمذکوروتعیین جایگزین او توسط مدیرجهت اقدام لازم به رییس شورا گزارش می شود.

تبصره:اگر فرد حذف شده مدیر کارگروه باشد ،شورامکلف است فردجایگزین رابه کارگروه، معرفی نماید . پس ازمعرفی جایگزین ،منشی موظف است ظرف دوهفته ،جلسه کارگروه را تشکیل دهد تامدیر جدید، انتخاب شودو گزارش جلسه انتخاب مدیرکارگروه، .توسط منشی به شورا ارسال گردد.

ماده۱۲

درصورتی که دوسوم اعضای کارگروه،درخواست عزل مدیر یامنشی قبل از پایان دوره آنها را داشته باشند ،مدیرموظف است ظرف یک هفته پس ازدریافت درخواست ،نسبت به برگزاری انتخابات جدید اقدام نماید وپس ازانتخاب مدیریا منشی، گزارش آن را به شورا ارسال نماید.

ماده۱۳

هرنوع تغییری درآیین نامه اجرایی کارگروه ماده پنج، بایستی ابتدا به تصویب نصف به علاوه یک اعضای کارگروه برسد؛سپس توسط مدیرکارگروه ازطریق رئیس یا نائب رئیس شورا به اطلاع مجمع عمومی عادی برسد .تغییرات پس از تأیید وتصویب در مجمع عمومی عادی (فضای واقعی یا مجازی)، برای کارگروه ،لازم الاجرا خواهد بود.

ماده۱۴

این آیین نامه درچهار فصل ،چهارده ماده و دوازده تبصره،طی چهارجلسه فضای مجازی کارگروه ماده پنج ،نهایتا درچهارمین جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۷به تصویب کارگروه ماده مزبور رسید.

سپس در 4 فصل،۱۴ ماده و۱۳ تبصره ،طی.چهارجلسه فضای مجازی درجلسه مورخ۲۸/۱۲/۹۷ به تصویب مجمع عمومی عادی شورای هماهنگی رسید.

نسخه مصوب آیین نامه درشورای هماهنگی ازتاریخ تصویب آن در شورا، معتبر و لازم الا جرا ست.

پایان