🔴 صدور حکم انفصال دایم از مشاغل دولتی برای #عزیز_قاسم_زاده خواننده و فعال صنفی معلمان

🔸هیات بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان آموزش و پرورش استان #گیلان که پیشتر در تاریخ هفتم تیر برای عزیز قاسم‌زاده لیاسی ۲۵ بند اتهاماتی را در زندان لاکان ابلاغ کرده بود که بعضا از اساس کذب بوده و در برخی از آن تاریخ‌ها حتی تجمعی برگزار نشده بود، رای خصمانه خود مبنی بر اعمال شدیدترین نوع مجازات یعنی انفصال دائم از تمام خدمات دولتی نسبت به این معلم و خواننده موسیقی اصیل ایرانی با بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت، ابلاغ کرد.

🔸عدم تناسب رای صادره حتی با همان اتهامات کذب انتسابی کاملاً مشهود است. این حکم ظالمانه و خصمانه  ویرانگر به بنیاد اصول قانونی و اخلاقی است. در کمال تأسف این هیات در دلایل صدور این رای غیر قانونی مجدداً در چند جا به خواندن آوازهایی «مضامین انحرافی» در جمع معلمان تاکید ورزیده است.
تاسف آور است که این هیئت حتی پا را از احکام ظالمانه‌ی اخراج از دستگاه متبوع (آموزش و پرورش) فراتر نهاده و حکم شدیدتر یعنی انفصال خدمت از تمام دستگاه‌های دولتی را برای این معلم باسابقه صادر کرده است.

🔸یکی از اقدامات خصمانه در صدور این رای اشاره این هیئت به محکومیت اداری عزیز قاسم‌زاده در سال ۹۵ به تبعید یک ساله تغییر محل جغرافیایی از #انزلی به #رودبار است؛ در حالی که در رای تجدید نظر این حکم شکسته شد و رای بدوی ابطال شده بود. یا در حالی که زمان صدور رای اخیر ۲۸ مرداد ذکر شده، در این تاریخ علاوه بر تعطیلی مدارس، آقای قاسم‌زاده در مرخصی استعلاجی به‌سر می‌برد، اما این هیات عنوان کرده او «در زمان صدور این رای در حالت استخدامی عدم اشتغال (غیبت ناشی از حبس) بوده!
این هیات در دلایل صدور رای خصمانه‌ی خود یعنی انفصال دائم از تمام خدمات دولتی، نوشته است: «نامبرده به بهانه اعتراض صنفی فرهنگیان اقداماتی خارج از هدف و خواسته فرهنگیان مرتکب گردیده، که رضایت دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در آن نهفته است و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی برای هیات محرز گردید»؛ «با رعایت ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی و آثار سو اداری و اجتماعی آن و ضرر و زبان مادی و معنوی وارده به دستگاه و دانش آموزان و سو استفاده معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی از اعمال و رفتار متهم، ایجاد هزینه برای آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت، نقش پررنگ مشارالیه در تحریک جامعه فرهنگیان جهت نافرمانی مدنی، همصدایی با دشمنان قسم خورده ملت ایران و توجه به یک فقره سابقه محکومیت اداری به شرح شماره ۵۱ مورخ ۹۵/۱/۲۸ و مضافاً به اینکه مشارالیه با پافشاری و اصرار در اشتباهات و تخلفات عدیده خویش مسبب تشویش اذهان عمومی گردیده، به شرح مندرج در صدر گردش کار، به اتفاق آرا اقدام به صدور رای می‌نماید.»

🔸 #شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران ضمن محکوم کردن این رای غیر حقوقی، ظالمانه و مغرضانه، انتظار دارد با تغییر رویه‌های معلم ستیزانه‌ی موجود به محکومیت‌های گسترده‌ی اخیر آموزش و پرورش استان‌ها و همراهی وزارتخانه علیه کنشگران صنفی پایان داده شود.

https://bit.ly/AzizGhasemzadeh_29-08_verdict

#ما_خاموش_شدنی_نیستیم
#زن_زیویش_أزأیي

🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra

🔹نشانی ارتباط با کانال:
🆔 @kashowranews

124 thoughts on “🔴 صدور حکم انفصال دایم از مشاغل دولتی برای #عزیز_قاسم_زاده خواننده و فعال صنفی معلمان

 1. temp mail

  What a fantastic blog layout! For what duration have you been blogging? You make it look so easy. Both the general design and substance of your website are excellent.

  Reply
 2. temp mail

  Hi there, I thought I saw you visited my website, so I came back to say hello. I suppose I could take a few of your ideas since I’m trying to figure out how to make my website better.

  Reply
 3. temp mail

  I would argue that someone played a significant role in producing a thoughtful post. Having just visited your website for the first time, I’m astonished at the sheer volume of research you performed to create this specific piece. Excellent effort.

  Reply
 4. temp mail

  I thought you did a great job here. The wording is excellent and the illustration is tasteful, but there’s a feeling that you might be giving more, which would probably happen again if you go on this walk.

  Reply
 5. temp mail

  I’ve been browsing the internet for more than three hours, and I haven’t seen any posts as fascinating as yours. I think it’s well worth the investment. If more bloggers and website owners created content as good as you do, the internet would be significantly more useful than it already is.

  Reply
 6. temp mail

  How long have you been blogging? Your blog design is amazing. You make it look so easy. Your website looks great overall, and the content is great as well.

  Reply
 7. temp mail

  Hi my love, I just wanted to say how well written and packed with virtually all the essential information this post is. I’m hoping for more blogs similar to this one.

  Reply
 8. temp mail

  I would claim that a true assistance is involved in producing excellent posts. It’s my first time visiting your website, and I’m amazed at how much research you did to produce such a fantastic article. Fantastic work!

  Reply
 9. temp mail

  Wonderful website! It has a tonne of useful information, which I’m posting on Delicious and sharing to a few friends. I am grateful for all of your efforts.

  Reply
 10. temp mail

  Fantastic beat While you’re making modifications to your website, I’d like to know. How can I register on a blog website? I found the account to be really helpful. Though your programme presented a fantastic and straightforward concept, I was already aware of this to some extent.

  Reply
 11. temp mail

  It seems like you have a great deal of knowledge about this—almost like you wrote the book on it. Aside from that, I think you might add a few graphics to assist illustrate the concept a bit better. Still, this is a fantastic post that is well worth reading, and I will surely be back.

  Reply
 12. temp mail

  Fantastic rhythm, please let me know when you make adjustments to your website so I may learn from you. How can I register with a blog website? I found the account to be really helpful. Although your broadcast gave me a clear and crisp knowledge of it, I was already partly aware of this.

  Reply
 13. temp mail

  This is a really good place to read, and I’ve bookmarked it for later. I’m curious how much effort goes into making a webpage this excellent and instructive.

  Reply
 14. temp mail

  I don’t see how you aren’t even more well-liked than you might be right now. Your breadth of knowledge on the issue convinced me of your extraordinary intelligence from a number of angles. It appears that until something has to do with Lady Gaga, people are uninterested in everything. Continue your fantastic work.

  Reply
 15. temp mail

  I should look at this webpage, as my brother advised, and he was entirely right. You have no idea how much time I spent looking for this information, but this post made my day.

  Reply
 16. temp mail

  Hello my darling, I just wanted to express how well written and comprehensive this post is, covering almost all the essential details. More blogs like this one would be nice, in my opinion.

  Reply
 17. temp mail

  Hello, you’ve done a fantastic job. I’m sure my friends will find it helpful, so I’ll check it out and tell them about it.

  Reply
 18. temp mail

  Hi, member of my family. I just wanted to say how fantastic this article is—it’s nicely written and has nearly all of the important details. I hope to see more content similar to this one.

  Reply
 19. temp mail

  It was impossible for me to leave your website without expressing my gratitude for the excellent knowledge you give your visitors. Without a doubt, I’ll be checking back frequently to see what updates you’ve made.

  Reply
 20. temp mail

  I don’t know how I ended up here, but I thought this post was excellent. I have no idea who you are, but you will become a well-known blogger very soon if you aren’t already. Salutations.

  Reply
 21. temp mail

  I agree with everything you’ve said in your post; it’s clear that they’re all very persuasive and will work. Nevertheless, the posts are too short for newcomers; could you maybe make them a little longer the next time? I’m grateful for the post.

  Reply
 22. temp mail

  You appear to be able to read my thoughts. It’s as though you authored the book on this subject or something. You seem to know so much about it. I think a few graphics could help to emphasise the point a little bit more, but other than that, this is a terrific blog, and I will surely be back.

  Reply
 23. temp mail

  Hello, I would want to keep in contact with you regarding your writings on AOL because I genuinely appreciate your writing. I’m excited to see you soon. I need a specialist in this area to address my issue. Perhaps you are that somebody.

  Reply
 24. temp mail

  I’m not sure how I ended up here, but I thought this post was awesome. I have no idea who you are, but you will become a well-known blogger if you aren’t already. Salutations.

  Reply
 25. temp mail

  It seems like you are an authority on this subject—as if you wrote the book on it or something. Though I think you could clarify your arguments a bit more with some photos, other than that, this is a fantastic site and I will certainly be back.

  Reply
 26. temp mail

  I just had to get off your site before I could express how much I valued the frequent updates you provide your visitors. Without a doubt, I’ll check in often to see what updates have been done.

  Reply
 27. temp mail

  Fantastic website with a wealth of knowledge. I’m sharing it on Delicious and forwarding it to a few pals. Naturally, I value your work.

  Reply
 28. temp mail

  I don’t know where you get your knowledge, but this is a really great problem. I ought to take some time to comprehend or discover more. I appreciate the wonderful information; it was exactly what I needed for my purpose.

  Reply
 29. temp mail

  This blog is also fantastic. It loads your webpage quite swiftly. Which web host do you employ? Could you please share your affiliate link with me? My page should load just as quickly as yours does.

  Reply
 30. temp mail

  Whoa, that blog style is awesome. For what duration have you been blogging? You made it look so easy. Overall, your website looks great, and the content is much better.

  Reply
 31. temp mail

  I don’t usually read blog entries, but this one forced me to take a closer look. You have such a beautiful writing style. I appreciate your wonderful post.

  Reply
 32. temp mail

  This blog is also fantastic. It loads your webpage quite swiftly. Which web host do you employ? Could you please share your affiliate link with me? My page should load just as quickly as yours does.

  Reply
 33. temp mail

  Although I believe every thought you have for your post is excellent and will undoubtedly be successful, the postings are too brief for new readers. Maybe you could extend them a little bit the next time? I’m grateful for the post.

  Reply
 34. temp mail

  Fantastic website with a wealth of knowledge. In addition to sharing it on Delicious, I’m forwarding it to a few friends. Naturally, I value your work.

  Reply
 35. temp mail

  I’m grateful. I have spent a long time looking for information on this subject, and yours is the greatest I have come across so far. However, what about the revenue? Are you positive about the source?

  Reply
 36. temp mail

  I thought you did a great job here. The wording is excellent and the illustration is tasteful, but there’s a feeling that you might be giving more, which would probably happen again if you go on this walk.

  Reply
 37. temp mail

  I wanted to express how wonderful your post is. I could tell you are an authority on this subject because of how obvious it is. If everything is up to you, I would want to follow your feed so I can be informed when you publish new content. Many thanks, and keep up the fantastic work.

  Reply
 38. temp mail

  I must say that I really enjoyed reading your blog articles, even though there was an aesthetically pleasing piece of the stuff I recently came across. However, I’ll be subscribing to your updates, and I do hope to receive them promptly each time.

  Reply
 39. temp mail

  I thought you did a great job here. The wording is excellent and the illustration is tasteful, but there’s a feeling that you might be giving more, which would probably happen again if you go on this walk.

  Reply
 40. temp mail

  Hello, I would want to keep in contact with you regarding your writings on AOL because I genuinely appreciate your writing. I’m excited to see you soon. I need a specialist in this area to address my issue. Perhaps you are that somebody.

  Reply
 41. temp mail

  It was impossible for me to leave your website without expressing my gratitude for the excellent knowledge you give your visitors. Without a doubt, I’ll be checking back frequently to see what updates you’ve made.

  Reply
 42. temp mail

  Fantastic website with a wealth of knowledge. In addition to sharing it on Delicious, I’m forwarding it to a few friends. Naturally, I value your work.

  Reply
 43. temp mail

  Fantastic website with a wealth of knowledge. I’m sharing it on Delicious and forwarding it to a few pals. Naturally, I value your work.

  Reply
 44. temp mail

  I agree with everything you’ve said in your post; it’s clear that they’re all very persuasive and will work. Nevertheless, the posts are too short for newcomers; could you maybe make them a little longer the next time? I’m grateful for the post.

  Reply
 45. temp mail

  I’m grateful. I have spent a long time looking for information on this subject, and yours is the greatest I have come across so far. However, what about the revenue? Are you positive about the source?

  Reply
 46. temp mail

  My cousin recommended this page to me, but no one else seems to know my concerns as well as he does, so I’m not sure whether he wrote this post. You are amazing; I appreciate you.

  Reply
 47. temp mail

  I thought you did a great job here. The wording is excellent and the illustration is tasteful, but there’s a feeling that you might be giving more, which would probably happen again if you go on this walk.

  Reply
 48. temp mail

  I appreciate your fortunate post. It was actually pretty fun. I’m excited to hear from you more. How do we communicate with you?

  Reply
 49. temp mail

  It seems like you have a great deal of knowledge about this—almost like you wrote the book on it. Aside from that, I think you might add a few graphics to assist illustrate the concept a bit better. Still, this is a fantastic post that is well worth reading, and I will surely be back.

  Reply
 50. temp mail

  Fantastic rhythm, please let me know when you make adjustments to your website so I may learn from you. How can I register with a blog website? I found the account to be really helpful. Although your broadcast gave me a clear and crisp knowledge of it, I was already partly aware of this.

  Reply
 51. temp mail

  Hi my love, I just wanted to say how well written and packed with virtually all the essential information this post is. I’m hoping for more blogs similar to this one.

  Reply
 52. temp mail

  I might like this blog, my brother said, and he was entirely right. Seeing this post made my day. You are not aware of the amount of time I invested in finding this information.

  Reply
 53. temp mail

  Naturally, I like your website, but you ought to edit a couple of your writings. Since many of them have grave spelling errors, it is hard for me to be honest about them. Still, I will most certainly be back.

  Reply
 54. temp mail

  Fantastic website with a wealth of knowledge. I’m sharing it on Delicious and forwarding it to a few pals. Naturally, I value your work.

  Reply
 55. temp mail

  Hello, you’ve done a fantastic job. I’m sure my friends will find it helpful, so I’ll check it out and tell them about it.

  Reply
 56. temp mail

  It seems like you are an authority on this subject—as if you wrote the book on it or something. Though I think you could clarify your arguments a bit more with some photos, other than that, this is a fantastic site and I will certainly be back.

  Reply
 57. temp mail

  I find it incomprehensible that you are not more popular than you already are, given your intelligence. I was able to look at this topic from a number of angles because of your depth of knowledge. It appears that until a conversation turns to Woman gaga, neither men nor women seem to be really interested in things related to women. Continue your fantastic work.

  Reply
 58. temp mail

  I should look at this webpage, as my brother advised, and he was entirely right. You have no idea how much time I spent looking for this information, but this post made my day.

  Reply
 59. temp mail

  Wonderful website! It has a tonne of useful information, which I’m posting on Delicious and sharing to a few friends. I am grateful for all of your efforts.

  Reply
 60. temp mail

  I thought you did a great job on this. Although your language is excellent and the picture is enticing, you come across as nervous about what you might be giving next. If you save this walk, I hope you will come back here often.

  Reply
 61. temp mail

  I’m grateful. I have been searching for information about this topic for a while, and yours is the best that I have discovered thus far. However, what about the revenue? Regarding the supply, are you sure?

  Reply
 62. temp mail

  It seems like you are an authority on this subject—as if you wrote the book on it or something. Though I think you could clarify your arguments a bit more with some photos, other than that, this is a fantastic site and I will certainly be back.

  Reply
 63. temp mail

  I have perused some remarkable items on this site that are unquestionably valuable to bookmark for later use. I’m interested in how much effort you put into creating such a fantastic and instructive website.

  Reply
 64. temp mail

  Although I believe every thought you have for your post is excellent and will undoubtedly be successful, the postings are too brief for new readers. Maybe you could extend them a little bit the next time? I’m grateful for the post.

  Reply
 65. temp mail

  I’m not sure how I ended up here, but I thought this post was awesome. I have no idea who you are, but you will become a well-known blogger if you aren’t already. Salutations.

  Reply
 66. temp mail

  I would argue that someone played a significant role in producing a thoughtful post. Having just visited your website for the first time, I’m astonished at the sheer volume of research you performed to create this specific piece. Excellent effort.

  Reply
 67. temp mail

  I wanted to express how wonderful your post is. I could tell you are an authority on this subject because of how obvious it is. If everything is up to you, I would want to follow your feed so I can be informed when you publish new content. Many thanks, and keep up the fantastic work.

  Reply
 68. temp mail

  It seems like you have a great deal of knowledge about this—almost like you wrote the book on it. Aside from that, I think you might add a few graphics to assist illustrate the concept a bit better. Still, this is a fantastic post that is well worth reading, and I will surely be back.

  Reply
 69. temp mail

  Hi, good post. Your website appears to have an issue with Internet Explorer. This problem will cause a lot of people to miss your good content because IE is still the most common browser.

  Reply
 70. temp mail

  It was impossible for me to leave your website without expressing my gratitude for the excellent knowledge you give your visitors. Without a doubt, I’ll be checking back frequently to see what updates you’ve made.

  Reply
 71. temp mail

  I’ve been browsing the internet for more than three hours, and I haven’t seen any posts as fascinating as yours. I think it’s well worth the investment. If more bloggers and website owners created content as good as you do, the internet would be significantly more useful than it already is.

  Reply
 72. temp mail

  I might like this blog, my brother said, and he was entirely right. Seeing this post made my day. You are not aware of the amount of time I invested in finding this information.

  Reply
 73. temp mail

  It seems like you have a great deal of knowledge about this—almost like you wrote the book on it. Aside from that, I think you might add a few graphics to assist illustrate the concept a bit better. Still, this is a fantastic post that is well worth reading, and I will surely be back.

  Reply
 74. temp mail

  Fantastic website with a wealth of knowledge. I’m sharing it on Delicious and forwarding it to a few pals. Naturally, I value your work.

  Reply
 75. temp mail

  It’s my first time on your blog, and I have to admit that I’m amazed at how much research you did to produce such a fantastic post. A important portion was built with the help of someone.

  Reply
 76. temp mail

  This is a nice blog as well. Your webpage loads quite quickly. Which hosting service are you using? I would like your affiliate link. My webpage should load just as rapidly.

  Reply
 77. temp mail

  I’m grateful. I have been looking for information on this subject for a time, and this is the best resource I have discovered thus far. What about the bottom line, though? Do you know for sure what the supply is?

  Reply
 78. temp mail

  I thought you did a great job here. The language is excellent and the picture is tasteful, but you come across as nervous about what you might say next. If you preserve this walk, I have no doubt that I will return more often.

  Reply
 79. temp mail

  This blog is also fantastic. It loads your webpage quite swiftly. Which web host do you employ? Could you please share your affiliate link with me? My page should load just as quickly as yours does.

  Reply
 80. temp mail

  I’m grateful. I have spent a long time looking for information on this subject, and yours is the greatest I have come across so far. However, what about the revenue? Are you positive about the source?

  Reply
 81. temp mail

  Wonderful website! It has a tonne of useful information, which I’m posting on Delicious and sharing to a few friends. I am grateful for all of your efforts.

  Reply
 82. temp mail

  I’ve been online for more than three hours now, and I haven’t found any articles as fascinating as yours. I think it’s worth it enough. If more bloggers and website owners created content as good as yours, the internet would be far more useful than it already is.

  Reply
 83. temp mail

  Hello my darling, I just wanted to express how well written and comprehensive this post is, covering almost all the essential details. More blogs like this one would be nice, in my opinion.

  Reply
 84. temp mail

  I wanted to express how amazing your post is. I could tell you are an authority on this subject because of how obvious it is. If everything is up to you, I would want to follow your feed so I can be informed when you publish new content. Many thanks, and keep up the fantastic work.

  Reply
 85. temp mail

  I don’t usually read blog entries, but this one forced me to take a closer look. Your writing style has truly struck me as impressive. I appreciate your wonderful essay.

  Reply
 86. temp mail

  How long have you been blogging? Your blog design is amazing. You make it look so easy. Your website looks great overall, and the content is great as well.

  Reply
 87. temp mail

  I concur with every idea you have expressed in your post; they are really well-written and will have a positive impact. But the postings are very short for newcomers; maybe you might extend them a bit in the future? I’m grateful for the post.

  Reply
 88. temp mail

  Hi there, I thought I saw you visited my website, so I came back to say hello. I suppose I could take a few of your ideas since I’m trying to figure out how to make my website better.

  Reply
 89. temp mail

  I agree with everything you’ve said in your post; it’s clear that they’re all very persuasive and will work. Nevertheless, the posts are too short for newcomers; could you maybe make them a little longer the next time? I’m grateful for the post.

  Reply
 90. temp mail

  My brother was absolutely right when he suggested that I would like this website. You have no idea how much time I spent looking for this information, but this post made my day.

  Reply
 91. temp mail

  Although I like your website, several of your postings need to have their spelling checked. Since many of them have numerous spelling mistakes, it’s challenging for me to be honest. Still, I will come back.

  Reply
 92. temp mail

  I’m grateful. I have spent a long time looking for information on this subject, and yours is the greatest I have come across so far. However, what about the revenue? Are you positive about the source?

  Reply
 93. temp mail

  I might like this blog, my brother said, and he was entirely right. Seeing this post made my day. You are not aware of the amount of time I invested in finding this information.

  Reply
 94. temp mail

  I should look at this webpage, as my brother advised, and he was entirely right. You have no idea how much time I spent looking for this information, but this post made my day.

  Reply
 95. temp mail

  I wanted to express how wonderful your post is. I could tell you were an authority on the subject because of how obvious it was. If you don’t mind, I’d like to sign up for your RSS feed so I can receive updates whenever you publish new content. Many thanks, and please continue your enjoyable job.

  Reply
 96. temp mail

  I wanted to express how wonderful your post is. I could tell you were an authority on the subject because of how obvious it was. If you don’t mind, I’d like to sign up for your RSS feed so I can receive updates whenever you publish new content. Many thanks, and please continue your enjoyable job.

  Reply
 97. temp mail

  I’ve been browsing the internet for more than three hours, and I haven’t seen any posts as fascinating as yours. I think it’s well worth the investment. If more bloggers and website owners created content as good as you do, the internet would be significantly more useful than it already is.

  Reply
 98. temp mail

  I’m grateful. I have been looking for information on this subject for a time, and this is the best resource I have discovered thus far. What about the bottom line, though? Do you know for sure what the supply is?

  Reply
 99. temp mail

  Hi, I truly appreciate what you posted. Could we discuss your topic in more detail on AOL? I think you might be the expert in this sector I need to help me with my issue. It will be a pleasure to talk to you.

  Reply
 100. temp mail

  I wanted to express how amazing your post is. I could tell you are an authority on this subject because of how obvious it is. If everything is up to you, I would want to follow your feed so I can be informed when you publish new content. Many thanks, and keep up the fantastic work.

  Reply
 101. temp mail

  Hello, I truly like your post. Could we keep in touch regarding your AOL posts? To fix a difficulty I’m having, I need to speak with an expert in this subject. You might be that person after all. It will be a pleasure to talk to you.

  Reply
 102. temp mail

  Wonderful website! It has a tonne of useful information, which I’m posting on Delicious and sharing to a few friends. I am grateful for all of your efforts.

  Reply
 103. temp mail

  I concur with every idea you have expressed in your post; they are really well-written and will have a positive impact. But the postings are very short for newcomers; maybe you might extend them a bit in the future? I’m grateful for the post.

  Reply
 104. temp mail

  Hi, good post. Your website appears to have an issue with Internet Explorer. This problem will cause a lot of people to miss your good content because IE is still the most common browser.

  Reply
 105. temp mail

  What a fantastic blog layout! For what duration have you been blogging? You make it look so easy. Both the general design and substance of your website are excellent.

  Reply
 106. temp mail

  Fantastic rhythm, please let me know when you make adjustments to your website so I may learn from you. How can I register with a blog website? I found the account to be really helpful. Although your broadcast gave me a clear and crisp knowledge of it, I was already partly aware of this.

  Reply
 107. temp mail

  Fantastic website with a wealth of knowledge. In addition to sharing it on Delicious, I’m forwarding it to a few friends. Naturally, I value your work.

  Reply
 108. temp mail

  This blog is also fantastic. It loads your webpage quite swiftly. Which web host do you employ? Could you please share your affiliate link with me? My page should load just as quickly as yours does.

  Reply
 109. temp mail

  What a fantastic blog layout! For what duration have you been blogging? You make it look so easy. Both the general design and substance of your website are excellent.

  Reply
 110. temp mail

  Hi there, I thought I saw you visited my website, so I came back to say hello. I suppose I could take a few of your ideas since I’m trying to figure out how to make my website better.

  Reply
 111. temp mail

  I concur with every idea you have expressed in your post; they are really well-written and will have a positive impact. But the postings are very short for newcomers; maybe you might extend them a bit in the future? I’m grateful for the post.

  Reply
 112. temp mail

  I wanted to express how amazing your post is. I could tell you are an authority on this subject because of how obvious it is. If everything is up to you, I would want to follow your feed so I can be informed when you publish new content. Many thanks, and keep up the fantastic work.

  Reply
 113. temp mail

  This blog is also fantastic. It loads your webpage quite swiftly. Which web host do you employ? Could you please share your affiliate link with me? My page should load just as quickly as yours does.

  Reply
 114. temp mail

  I wanted to express how wonderful your post is. I could tell you were an authority on the subject because of how obvious it was. If you don’t mind, I’d like to sign up for your RSS feed so I can receive updates whenever you publish new content. Many thanks, and please continue your enjoyable job.

  Reply
 115. temp mail

  I appreciate your fortunate post. It was very funny, and it seems like you’ve reached a much nicer level now. How are we going to talk to one other now?

  Reply
 116. temp mail

  I appreciate your insightful post. It was actually pretty fun. You seem to have reached a far more agreeable level now. But how can we continue to communicate?

  Reply
 117. Mazie Simonis

  Your blog is a constant source of inspiration for me. Your passion for your subject matter is palpable, and it’s clear that you pour your heart and soul into every post. Keep up the incredible work!

  Reply
 118. Olaf Fay

  Webinomi.com, SEO konusunda bilgi edinmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynak. Özellikle backlink stratejileri ve anahtar kelime analizi konusundaki makaleleriniz çok değerli. Teşekkür ederim!

  Reply
 119. Albin Spencer

  I just wanted to drop by and say how much I appreciate your blog. Your writing style is both engaging and informative, making it a pleasure to read. Looking forward to your future posts!

  Reply
 120. Koby Kreiger

  I do believe all the ideas youve presented for your post They are really convincing and will certainly work Nonetheless the posts are too short for novices May just you please lengthen them a little from subsequent time Thanks for the post

  Reply
 121. Hal Thompson

  I was recommended this website by my cousin I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty You are wonderful Thanks

  Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *