یاد بعضی نفرات، روشنم می‌دارد…🖊 طاهر قادرزادە

فیقان در بندم،
در برهوت عدالت و اندیشیدن، شما فریاد برآوردید و “جامعەی غمزدەی محصورِ مسحور برای نیندیشیدن” را بیدار کردید تا در طلب حق حیات و کار و آموزش خود، غبار از چشمان خواب‌گرفتە بزداید و آنچە را سالهاست از او دریغ کردەاند، طلب کند.

جرمتان سنگین‌ست، رفیقانم!
شما بیدارگری کردید… سخن از عدالت گفتید… بە بچەهای محروم و آیندەی آنها اندیشیدید… شما بە اندیشیدن خطر کردید!
گرچە ردای معلم راستین، برازندەی اندیشە و ارادە و قامتهای استوارتان است و شما بر تارک این سرزمین چون ستارەگان آسمان زیبای انسانیت و عدالت میدرخشید، اما طالبان جامعەی تک‌صدایی، قامت اندیشەهای آزاد را بر نمی‌تابند… آنکە زشت بیندیشد، نور زیباییها، ذاتش را عیان و بازار ریایش را تهی از مشتری می‌کند.

رفیقانم،
گناە شما همرنگ نبودنتان با نظارەگران بی‌عدالتی و سکوت نکردنتان در برابر ستم چندین سالەی آموزشی حاکم بر بیابان خشک آموزش این دیار است.
شما برای معلمان و برای معلمی دل سوزاندید. برای سرنوشت بە یغما رفتەی میلیونها دانش‌آموز این سرزمین فریاد برآوردید. طنین صدای اندیشەاتان را همگان شنیدند و فهمیدند و چراغ راهشان کردند…
صدایتان صدای ماست. و اگرچە بە تنهایی بە بند بی‌قانونی کشانیدە شدەاید، اما ما هم با شما همدل و همراهیم. صدایتان هستیم و تنهایتان نخواهیم گذاشت.

ارادە و اندیشەی استوارتان، فراگیرتر و راهتان پر رهروتر باد.

#رسول_بداقی
#اسکندر_لطفی
#شعبان_محمدی
#مسعود_نیکخواه
#جعفر_ابراهیمی
#محمد_حبیبی
#غلامرضا_غلامی_کندازی
#محمد_علی_زحمتکش
#مهدی_فتحی
#هیوا_قریشی
#کاوە_محمدزادە
#امیدشاە_محمدی
#پرویز_احسنی

🖊 طاهر قادرزادە
عضو انجمن صنفی معلمان کوردستان(سقز و زیویە)

4 thoughts on “یاد بعضی نفرات، روشنم می‌دارد…🖊 طاهر قادرزادە

 1. Michell

  You want discounted diabetes medication without a prescription? You got it,
  bud Buy diabetes meds online no prescription needed
  Where can I find Glimepiride online without a prescription for
  diabetes? Order Glimepiride Online for diabetes
  Treatment without Prescription

  Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *