پیام تبریک انجمن صنفی معلمان کردستان(سنندج_کلاترزان) بە مناسبت آزادی #سارا_سیاهپور

جویای راە خویش باش
از این سان کە منم
در تکاپوی انسان شدن
در میان راە
دیدار می‌کنیم
حقیقت را
آزادی را
خود را

در میان راە
می‌بالد و بە بار می‌نشیند
دوستی‌‌یی کە توانمان می‌دهد
تا برای دیگران
مٲمنی باشیم و
یاوری

این است
راه ما
راە تو
و من

انجمن صنفی معلمان کردستان (سنندج_کلاترزان) ضمن تبریک آزادی خانم #سارا_سیاهپور، خواستار آزادی معلمان زندانی

#رسول_بداقی
#جعفر_ابراهیمی
#محمد_حبیبی
#اسماعیل_عبدی

و دیگر همکاران دربند می‌باشد و باور دارد ادامە روند نامیمون احضار و بازداشت در جهت منفعت و خیر عموم نخواهد بود.

انجمن صنفی معلمان کردستان(سنندج_کلاترزان)

سیزدهم شهریور ١٤٠١

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.