ویدیوها

 
https://youtu.be/vwYuP2E8FsM
حکم ظالمانه ی 7 معلم خراسانی
https://youtu.be/Z9JW9z3oLzQ
پاره ای از فداکاریهای معلمان ایران
رسول بداقی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۹
https://youtu.be/ISbc7a1fiF8
گردهمایی معلمان برمزار شادروان دکتر خانعلی در اردیبهشت 1397
https://youtu.be/i_SAXYaCM1Q
آبان ماه 1397 / معلمان معترض فراخوان 22 / 23 و 24 آبان ماه 1397
https://youtu.be/4GDbJP45ECY
میرزا حسن رشدیه پدر آموزش و پرورش نوین ایران
میرزا حسن رشدیه که بود؟
برای آموزش و پرورش ایران چه کرد؟
حاکمان وقت به کمک عده ای نادان با او چه کردند؟