دیدار نمایندگان تشکلهای صنفی با انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی