#بیانیەی انجمن صنفی معلمان #کوردستان (سقز و زیویە) در #حمایت از اعتصاب غذای بازرس انجمن صنفی معلمان استان فارس، جناب آقای #محمد_علی_زحمتکش

در زمانەای کە عدالت و قانون مظلوم واقع میشوند و معلمان پیشرو مطالبەگری و حق‌خواهی، بە شیوەهای غیرقانونی بە بند کشیدە شدە و از ابتدایی‌ترین حقوق یک بازداشتی محروم هستند، راهی برای رساندن فریاد اعتراض بە گوش مردم، مسئولین و رسانەها نمی‌ماند جز آنکە از جان خود مایە بگذارند و بە اعتصاب غذا پناە ببرند.
محمد علی زحمتکش، بازرس انجمن صنفی معلمان فارس، نویسندە، معلم، و جانباز جنگ هشت سالەی ایران و عراق، از تبار معلمان فرهیختە، نستوە و حقگوی مطالبەگریست کە برای فرزندان و خاک سرزمینش از جان گذشتن را تکرار میکند و آزادگی و آزادانە زیستن را بار دیگر فریاد میزند. اعتصاب غذای او فریاد تظلم خواهی وی و تمام معلمان مطالبەگر بازداشت شدە است.
انجمن صنفی معلمان کوردستان (سقز و زیویە) ضمن اعلام حمایت از اعتصاب غذای این همکار اندیشمند، مسئولیت حفظ جان و سلامتی ایشان را مستقیما متوجە دستگاە قضا و نهاد بازداشت کنندە میداند و خواستار رسیدگی فوری بە خواستەهای قانونی وی و سایر همکاران بازداشتی میباشد.

انجمن صنفی معلمان کوردستان(سقز و زیویە)
١٧ تیرماە ١٤٠١

🔹🔹🔹

8 thoughts on “#بیانیەی انجمن صنفی معلمان #کوردستان (سقز و زیویە) در #حمایت از اعتصاب غذای بازرس انجمن صنفی معلمان استان فارس، جناب آقای #محمد_علی_زحمتکش

  1. casino online

    I’ve been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, casino online and I’m really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks 😀

    Reply
  2. Pingback: เกมสล็อต

  3. Pingback: yehyeh

  4. Pingback: PG

  5. Pingback: quik

  6. Pingback: แจกวาร์ป

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *