بیانیه ی کانون صنفی فرهنگیان کردستان_بیجار گروس

به نام خدا
همشهریان فهیم و فرهیخته

همانگونه که استحضار دارید روز ۲۶ خرداد ماه جاری بخشی از شهر با اسقرار نیروهای ویژه و ضد شورش چهره ای متفاوت و غیر معمول به خود گرفت،بدین لحاظ انجمن صنفی فرهنگیان که با این رویداد ارتباط داده شده است، وظیفه ی خود می داند که آن افکار عمومی را از نقطه نظرات خود آگاه سازد.
اینجا بیجار گروس شهر امیر نظام است،خاستگاه دریاداران ایران زمین، برادران بایندر، با آن حماسه و شهادت تراژیک و غمبار، شهر استاد نجاتُ الّهی و دیگر پاک باختگان!
اکنون پنجشنبه ۲۶خرداد است و بلوار معروف شهر در قُرُق نیروهای نظامی است ،آماده باش و آرایش یافته، سر و روی پوشیده و تن در حفاظی ویژه نهفته و گارد گرفته، با باتوم و سپر و سلاح و بسی سهمناک، مستقر در دو سوی گذر،گذری در محاصره ی ماشین آلات و ادوات نظامیِ ویژه و در اصطلاح ضد شورش، سان دیده و سامان یافته،از میدان شیخ فاضل،ابتدای بلوار تا گذر از آموزش و پرورش و فرمانداری شهر که درست روبرو و چشم در چشم هم اند،سال هاست!

امروزمعلمان سرشناس شهرنیزاعم ازشاغل وبازنشسته،تشکل یافته وقانونمند،پیروفراخوان
شورای هماهنگی بناست طبق معمول جلوساختمان آموزش وپرورش گِردهم آیند!به نشانه ی اعتراض به وعده های دروغ وقول وقاعده های فاقد فعل وعمل ،اعتراض به عدم اجرای رتبه بندی حقوق شاغلین،همسان سازی حقوق بازنشستگان واجرای قانون معطّل مانده ی مدیریت خدمات کشوری!

معلمانی به ستوه آمده ازتنگنای معیشت و وضع منزلت،به فریاد ودادخواهیِ ناعدالتی،و معترض به بی قانونی وناکارآمدی های حاصل ازپدیده ی مدیریتی متضاد با اقتضائات ملی وبین المللی که تبعات آن موجودیت طبقات متوسط واکثریت اقشار آسیب پذیر وبه جان آمده ی جامعه رابه تمامی فراگرفته است.و زنگ خطر تهدید استقلال ملی،و اضمحلال اجتماعی را به صدا در آورده، و موضوع اضطراریِ مجامع ملیِ علمی، تخصصی و بحث رایج محافل و مجالس و افواه عمومی شده است! اما دریغ از گوشی شنوا بر این هشدارها و پی آمدهای ویرانگر آن!

این گزارش حسب وظیفه و ضرورت به جهت آگاهی و اطلاع همشهریان فرهیخته ای تهیه و تنظیم گردیده است که ذهن و ضمیر پرسشگرشان معطوف به چرایی فضای امنیتی شهر در آن روز شده است!! اما در عین حال همیشه و به گونه ای روشمند در معرض کوچکترین اخبار مناسبتی و اقدامات و خدمات تأمینی فرماندهی محترم نیروی انتظامی،و همچنین گزارشات فرمانداری و نماینده محترم مجلس در فضای مجازی بوده اند ! از سفر به روستایی متروکه تا دیداری معمولی با شهروندی ساده گرفته تا گزارش حضور در مراسم و مناسبت ها با جزئیات لازم و البته نشانی مردمی! و هم امری پسندیده!
اما کنون گویا صلاح بر گزارش این حضور فراگیر با این هیبت و هیمنه به همین مردم مخاطب و مَحرَم نبوده است.
آنچه اکنون موجبات این مرقومه را فراهم ساخته طرح این پرسش است که ارکان و مقامات محترم متشکل در شورای تأمین امنیت شهر با آن حساسیت رسانه ای در حوزه ی مدیریتی خود چگونه است که بر گزارش مهم روز پنجشنبه ۲۶خرداد به مردم با آن تجهیزات و طمطراق و طنطنه غمض عین نموده و چشم بر افکار پرسشگرِ عمومی پوشیده و بسته اند!
کانون صنفی فرهنگیان بیجار گروس همچنان بر این باور عمیق است که نیروهای عزیزِ نظامی و انتظامی مظهر مطمئنِ امنیت و واجدان آرامش خاطر شهروندان بوده و همواره نزد طبقات جامعه از جایگاهی رفیع برخوردارند! اما انچه امروز موجبات تشویش و تردید و نگرانی قاطبه ی فرهنگیان به ویژه کانون صنفی معلمان گردیده است، انگیزه ی نامعلوم تقابل این نیروی خدوم با معلمانی کاملاً شناخته شده است که دلیل حضور و موجودیت قانونی و صنفی آنان مذکور افتاده و بر همگان نیز عیان و آشکار است.معلمانی با پیشینه ای معلوم، از تبار پر افتخار گروس که ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ دیرینه و مردمان مسالمت جو ی این شهر دارند.چه رخدادی امروز می تواند توجیه گر رویکردی چنین ناموجه باشد که بدان سان گارد ویژه مستقر ساخته و بر آنان آرایش نظامی گرفته شود!
سؤال این است؟!
مگر نه اینکه نیروی انتظامی مظهرامنیت عمومی و واجد آرامش جامعه است؟!
به راستی کدامین امنیت دچار اختلال شده و آرامش کدامین شهروند آنهم توسط معلمان سلب گردیده بود؟و کدامین دشمن از کدامین ناحیه و توسط چه عواملی شما را تا این حد دچار زحمت نموده و به چنین حالت تهاجم یا تدافعی واداشته است؟! و به راستی چه پاسخی می تواند اقناع افکار عمومی را میسر سازد که معلمان شهر،این همسایگان دیوار به دیوار سالیان، این همشهریان آشنا و شناخته ی مردمان،از مدیران خوشنام و خادمان هنر و فرهنگ و فلسفه و اخلاق و ورزش و آموزش، اکنون منشأ ناامنی شهر ومردمان قدرشناس آن شده باشند؟!!
آیاواقعاً خود شما باور کرده اید که آنان را اینگونه که هستند،نمی شناسید؟آیاآن روز وآن گسیل وگستره ی نیرو رامجاز و روامی دانید؟!
مگرجز این است که این خیل حق جوی و دادخواه با کمال متانت و مدارا و در عین اصالت و آزادگی با پای خود به محل تجمعی در می آیند که حصارش کاملاً در احاطه و اختیار شماست. چنانکه پنجره ی اتاق مدیریت فرمانداری به عنوان عالیترین مقام دولت و مدیریت آموزش و پرورش در کمترین فاصله و مشرف بر آنان است!
بدین لحاظ کانون صنفی فرهنگیان بیجار با توجه به خرد جمعی حاکم بر اخذ تصمیمات این انجمن و لحاظ کامل جوانب امر و تأمین امنیتی که هیچ علائم و نشانه ای از تهدید بر آن مترتب نبوده و نیست، پنجشنبه ۲۶ خرداد را با تمامی مضایق و محدودیت ها نقطه ی عطفی روشن و درس آموز تلقی می نماید و بدین لحاظ به همشهریان فهیم و فرهیخته اطمینان می دهد که در اوضاع نگران کننده ی عمومی و کنونی کشور، در اصل این معلمان هستند که همچنان نگران آرامش و امنیت ملی و پایدار می باشند. که متأسفانه تحت تأثیر ناکارامدی های انکار ناپذیر مدیریت یک دست شده ی کلان کشور هر آن بیم خشم و خروش عام و حرکت های کور اعتراضی می رود و بدینگونه امنیت عمومی در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. اگرچه رجاء واثق داریم که این مردم هشیار بسی بیش از این خادمان خود واجدان نا امنی و کانون های بحران کنونی کشور و دلایل آن را تشخیص دهند. بدین جهت یادآور می گردد که انجمن معلمان بیجار هرگونه بهانه جویی برای ایجاد ارعاب و پروژه ی سرکوب ، و انتساب و اتهام نفوذ و ناامنی به دامان پاک و جمع خالص فرهنگیانِ مبرا از این موهومات را اقدامی تصنعی و اغواگرانه تلقی نموده و محکوم می داند!

کانون صنفی فرهنگیان بیجار گروس
۳۱ خرداد ۱۴۰۱

 

5 thoughts on “بیانیه ی کانون صنفی فرهنگیان کردستان_بیجار گروس

  1. casino online

    Your writing is perfect and complete. casino online However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once?

    Reply
  2. Pingback: เกม 3D

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *