بیانیه ی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران درباره ی برداشتن نماد دختران روی جلد کتابها

🔴بیانیه ی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
درباره ی برداشتن نماد دختران از روی جلد کتابهای درسی

هموطنان ارجمند، پدرها، مادرها، اندیشمندان و دلسوزان آموزش و پرورش

✅ همانطور که شما خود در طول چهار دهه ی گذشته باحاکمیت و سیستم آموزش و پرورش آشنایی دارید، برخلاف همه ی سیستمهای نوین مدیریتی وسازمانهای اجتماعی که ماهیت روابط اجتماعی ، تعیین کننده ی نوع کنش و واکنش و ارتباط متقابل آنان با همدیگر است.

✅ همانطور که علم مدیریت می گوید: “سازمانهای رسمی اندیشه ها وابزارهایی هستند ،که برای برطرف کردن نیازهای اساسی جامعه بوجود می آیند، و برای جلب همراهی و هماهنگی و مشارکت عوامل اجرایی از یک طرف و مدیران و برنامه ریزان آن سازمان از سویی دیگر، بایستی روابط اقناعی و دوطرفه برقرارباشد، تا آن سازمان در اجرای برنامه ها ورسیدن به اهداف خود پیروزشود.”

✅ شوربختانه قدرت مدیران سیستم کنونی ، نه برمبنای اصول علم مدیریت – هم اندیشی، پاداش ، قانونمندی، تخصص یا نفوذ شخصیت – بلکه فقط برپایه ی تنبیه و زور وسرکوب پی ریزی شده است، و ساختار این سیستم برپایه ی دستور قاطعانه ازبالا به پایین، تحکم و دیکته ، تحمیق مجریان ، بدون کوچکترین توجه و اهمیتی به نتیجه و بازخورد اجرای برنامه ها انجام می شود.

✅ این شیوه های مدیریتی فرسوده ازهرگونه نگاه علمی برای برنامه ریزی ، تصمیم گیری، سازماندهی ، نظارت و کنترل بی بهره است. مدیریت و رهبری بر مبنای هیچکدام از روابط انسانی و علمی (انسان مدار و وظیفه مدار) تنظیم نگردیده بلکه فقط برپایه ی زور و کنترلهای غیرعلمی و غیر انسانی پایه ریزی شده اند.

✅همانطور که در روند کار و در گام های اجرایی نیز می توان کمبودهای اینگونه برنامه ریزی ها ی غیرعلمی(حتی غیر دینی) و صرفا احساسی و سلیقه ای را دید .

✅ این گونه مدیریت ورهبری سازمانی ، بویژه در آموزش و پرورش که دهه هاست حکمران یک ملت است، ریشه در دردی عمیق و اندیشه ای منحرف دارد، که هرگزبا توجیهات غیر معقول، برطرف کردن ایرادات جزئی و پوزش خواستن افراد ی در سطح وزیران ناکارآمد اصلاح شدنی نیست.

✅ از برداشتن نماد دختران روی جلد کتابهای درسی گرفته، تا وارونه جلوه دادن تاریخ کشور و تاریخ سازیهای دروغین، تا حذف دستاورهای جامعه شناختی، روانشناختی، فلسفی و سایر تجربیات علمی نوع بشر، و پولی سازی تعلیم و تربیت ، ریشه در باوری کهنه دارد ، که قرنهاست می رود تا پس از انهدام عقلانیت ، انحطاط اخلاق و عواطف انسانی، مانند موریانه روح انسان ایرانی را از انسانیت تهی نموده، و انسان را به “برده ای سخت کوش ” یا “حیوانی کاربلد” دگرگون سازد.

✅ ازاین رو شایسته است، برای رهایی از این سقوط قرن، که هیچ انسان و شهروندی را ازخطر نابودی آن پناهی نیست، چاره ای دیگراندیشید، و دست در دست هم، برای کاهش هزینه ها راهی بزرگ جستجو نمود.

✅ در این راستا شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، همگام با سایر اقشار و اصناف جامعه، نسبت به برداشتن نماد دختران از جلد کتابهای درسی، وارونه نمودن تاریخ ، ناکام گذاشتن جوانان از علوم بشری مانند جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه و…. ابراز ناخشنودی نموده و آمادگی خود را برای هرگونه مشارکت و هم اندیشی وهمراهی اعلام می نماید.

با سپاس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
30 شهریور 1399

فایل پی دی اف بیانیه 

سایت شورای هماهنگی:
www.hamahangi.org

کانال تلگرامی شورای هماهنگی:
https://t.me/kashowra

تماس با دبیرخانه ی شورای هماهنگی:
@shora_hamahangi

261 thoughts on “بیانیه ی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران درباره ی برداشتن نماد دختران روی جلد کتابها

 1. Quelllink

  Ändern über das Spiel von Ihr Wahl Regel ein Maximum von nur ein paar
  Pressen von Ihrer eigenen Maus.

  Reply
 2. zanorl

  Data Mining: A Machine Learning Approach By R. E. Schapire, S. A. Sibson,
  and W. V. Moody:Softcover, 1997: | Book Condition: New 00603710916
  Another way to answer a question is to take the natural approach and describe the problem, which is known as the deductive approach to problem solving. In most cases, a new problem is created based on solving a problem of similar complexity in the past. Then, the easiest way to solve the problem is to find a set of simple rules to describe the problem in terms of the domain. Of http://www.responsinator.com/?url=https://switalenol.weebly.com

  6add127376 zanorl

  Reply
 3. nicjadr

  Nevertheless, it cannot be considered a simple program; on the contrary, the interface, accompanied by a bunch of options and an unreasonable number of controls, can be intimidating. Frequently, you will find yourself asking questions about how to manipulate with the application settings, and even filling in one or more of its forms can be time consuming.

  Feature-rich to get the job done
  PowerGREP is a sophisticated and highly technical freeware file search tool. As a result, the initial setup http://finalstyle.com/vn/redirect.php?url=https://risolunews.weebly.com

  6add127376 nicjadr

  Reply
 4. yalilan

  It supports many types of conversion, so you can choose the best one according to your needs. That includes: free, ratio,…

  PDF to PDF Converter allows you to convert PDF files to any other format (including.doc,.rtf,.txt and many others formats) just with a few clicks.In addition it can open and save PDF files, sign them or add comments to any page…

  PDF to DOC Converter is a multilingual utility that helps you https://cadowteti.weebly.com

  6add127376 yalilan

  Reply
 5. xanalme

  Typically, they are used by gamers to measure the performance of a particular game or game engine. New hardware that runs benchmarks (such as the AVX AQA-2300) enables publishers and developers to publish hardware recommendations which help users choose suitable gaming hardware.[1][2]

  Historical trends in graphics hardware

  Before GPU acceleration became standard in modern games, it was left in the hands of the operating system. However, sometimes, programmers directly access the hardware’s graphics acceleration https://desklinruptvi.weebly.com

  6add127376 xanalme

  Reply
 6. dylzab

  proceeding with the defragmentation, make sure to carefully inspect the drive partitions’ usage to determine the best target areas for optimization.
  The system will detect the hard disk partitions table (MBR), boot sector table (BSN) and LBA frame (lba_start, lba_len and lba_end). The utility will then start with the optimization of the system files while the filesystem is still mounted.
  Once the data defragmentation process has completed, the applied https://mindslugefog.weebly.com

  6add127376 dylzab

  Reply
 7. weryudi

  information in the record
  ■ Business is supporting drag-and-drop and scroll using LeftMouseButton
  ■ Viewers may be connected to Visual Studio or other supported applications

  There are twelve build-in templates, and many others like the below, you can buy Premium Plan to get more paid templates, please contact my website from left menu or go to my other information.

  Business Contacts is a paid software, it supports Windows and.NET development.
  If https://tuebetquohealth.weebly.com

  6add127376 weryudi

  Reply
 8. talbpri

  Overview

  This is a minimalist, cross-platform Java application template. Its main purpose is to provide an abstraction layer over Swing and make your application development more convenient and concise. It is pretty much the simplest React-like framework you can think of, and should it not be enough, you can always fall back on building your own Java desktop application, which brings me to the next section.

  Getting Started

  Paste the sourcecode of the template into your favorite text editor https://fluxmasdega.weebly.com

  6add127376 talbpri

  Reply
 9. waskend

  The tool is definitely a fun one, though, and has become a popular tool on the Internet. A unique design is given to the user along with a couple games to play and print-outs of stock designs. Additional levels can be downloaded for users who are progressing in their skill levels.
  This is an awesome tool and game! highly recommended! One of the better Java programs around, especially if it is of architectural style.
  The test is taken in levels, which increase in complexity. Make https://supguedentrest.weebly.com

  6add127376 waskend

  Reply
 10. bitcoincasino

  I’ve been searching for hours on this topic and finally found your post. bitcoincasino, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?

  Reply
 11. Every day soccer prognosis and tips

  Dear P᧐tential Investors,
  We are excited to introduce you to a lucrative oppоrtunity in the world of sports bеtting,
  backed by over 15 yеars of proven succeѕs as football analysts.
  At Lactology Foundation, we’vе develoρed a ᥙnique mathematical algorithm for analysis, which takes intߋ
  accоunt all foreseeаble factors in advance.
  ѕport.toxylact.cοm
  What sets us apart is our ability to provide forеcasts with a calculated
  reliability percentage, making our predictions unparallelеd
  in accuracy. With a weekly Ɍeturn on Investment (ROI) ranging between 20% and
  40%, our service boasts an annual ROI exceeding 1000%. This surpasses traditional investment avеnues liҝe stocks and
  cryptocurrenciеs.
  We meticulously analyze a vast array of football ϲhampionshіps worldwide, selectively cһоosing matches with exceptionally гeliable forecasts.
  However, it’s essential to note that certain factors, such aѕ weather conditions, player injuries, referee decisions,
  and fan beһavior, cannot be predicted mathematically in advance.

  Investing in sportѕ offers numerous benefits, including diversification, high potential returns, and
  the thriⅼl of engagement with a dynamic market. Join us at [Company Name] and capitalize on this exciting opportunity t᧐ leverage your investment in the reаlm of sports.

  Key Benefits of Sports Investing:
  • Diversification
  • High ROI Pօtential
  • Strategic Engagement
  • Accessible Market
  • Global Reach
  • Dynamic Environment
  • Data-Driven Analysis
  • Predictive MoԀeling
  • Risk Management
  • Long-Term Growth
  • Seasonal Opportunitіes
  • Ϲultսral Impact
  • Community Engagement
  • Entertainment Value
  • Continuous Learning
  Take the first ѕtep towards maxіmizing your investmеnt potential with [Company Name].

  Contact us todɑy to learn moгe about һow
  you can benefit from our innovative appгoach tⲟ sports investіng.

  Beѕt regards,
  Dimitar Keһayov MƊ, PһD
  Teⅼephone with all kind of messengers: 00359884777799
  Lactology Foundation
  Bulgarian’s frim ID: 207496533

  Als᧐ visit my blog post Every day soccer prognosis and tips

  Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *