بیانیه ی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران درباره ی برداشتن نماد دختران روی جلد کتابها

🔴بیانیه ی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
درباره ی برداشتن نماد دختران از روی جلد کتابهای درسی

هموطنان ارجمند، پدرها، مادرها، اندیشمندان و دلسوزان آموزش و پرورش

✅ همانطور که شما خود در طول چهار دهه ی گذشته باحاکمیت و سیستم آموزش و پرورش آشنایی دارید، برخلاف همه ی سیستمهای نوین مدیریتی وسازمانهای اجتماعی که ماهیت روابط اجتماعی ، تعیین کننده ی نوع کنش و واکنش و ارتباط متقابل آنان با همدیگر است.

✅ همانطور که علم مدیریت می گوید: “سازمانهای رسمی اندیشه ها وابزارهایی هستند ،که برای برطرف کردن نیازهای اساسی جامعه بوجود می آیند، و برای جلب همراهی و هماهنگی و مشارکت عوامل اجرایی از یک طرف و مدیران و برنامه ریزان آن سازمان از سویی دیگر، بایستی روابط اقناعی و دوطرفه برقرارباشد، تا آن سازمان در اجرای برنامه ها ورسیدن به اهداف خود پیروزشود.”

✅ شوربختانه قدرت مدیران سیستم کنونی ، نه برمبنای اصول علم مدیریت – هم اندیشی، پاداش ، قانونمندی، تخصص یا نفوذ شخصیت – بلکه فقط برپایه ی تنبیه و زور وسرکوب پی ریزی شده است، و ساختار این سیستم برپایه ی دستور قاطعانه ازبالا به پایین، تحکم و دیکته ، تحمیق مجریان ، بدون کوچکترین توجه و اهمیتی به نتیجه و بازخورد اجرای برنامه ها انجام می شود.

✅ این شیوه های مدیریتی فرسوده ازهرگونه نگاه علمی برای برنامه ریزی ، تصمیم گیری، سازماندهی ، نظارت و کنترل بی بهره است. مدیریت و رهبری بر مبنای هیچکدام از روابط انسانی و علمی (انسان مدار و وظیفه مدار) تنظیم نگردیده بلکه فقط برپایه ی زور و کنترلهای غیرعلمی و غیر انسانی پایه ریزی شده اند.

✅همانطور که در روند کار و در گام های اجرایی نیز می توان کمبودهای اینگونه برنامه ریزی ها ی غیرعلمی(حتی غیر دینی) و صرفا احساسی و سلیقه ای را دید .

✅ این گونه مدیریت ورهبری سازمانی ، بویژه در آموزش و پرورش که دهه هاست حکمران یک ملت است، ریشه در دردی عمیق و اندیشه ای منحرف دارد، که هرگزبا توجیهات غیر معقول، برطرف کردن ایرادات جزئی و پوزش خواستن افراد ی در سطح وزیران ناکارآمد اصلاح شدنی نیست.

✅ از برداشتن نماد دختران روی جلد کتابهای درسی گرفته، تا وارونه جلوه دادن تاریخ کشور و تاریخ سازیهای دروغین، تا حذف دستاورهای جامعه شناختی، روانشناختی، فلسفی و سایر تجربیات علمی نوع بشر، و پولی سازی تعلیم و تربیت ، ریشه در باوری کهنه دارد ، که قرنهاست می رود تا پس از انهدام عقلانیت ، انحطاط اخلاق و عواطف انسانی، مانند موریانه روح انسان ایرانی را از انسانیت تهی نموده، و انسان را به “برده ای سخت کوش ” یا “حیوانی کاربلد” دگرگون سازد.

✅ ازاین رو شایسته است، برای رهایی از این سقوط قرن، که هیچ انسان و شهروندی را ازخطر نابودی آن پناهی نیست، چاره ای دیگراندیشید، و دست در دست هم، برای کاهش هزینه ها راهی بزرگ جستجو نمود.

✅ در این راستا شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، همگام با سایر اقشار و اصناف جامعه، نسبت به برداشتن نماد دختران از جلد کتابهای درسی، وارونه نمودن تاریخ ، ناکام گذاشتن جوانان از علوم بشری مانند جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه و…. ابراز ناخشنودی نموده و آمادگی خود را برای هرگونه مشارکت و هم اندیشی وهمراهی اعلام می نماید.

با سپاس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
30 شهریور 1399

فایل پی دی اف بیانیه 

سایت شورای هماهنگی:
www.hamahangi.org

کانال تلگرامی شورای هماهنگی:
https://t.me/kashowra

تماس با دبیرخانه ی شورای هماهنگی:
@shora_hamahangi

217 thoughts on “بیانیه ی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران درباره ی برداشتن نماد دختران روی جلد کتابها

  1. Quelllink

    Ändern über das Spiel von Ihr Wahl Regel ein Maximum von nur ein paar
    Pressen von Ihrer eigenen Maus.

    Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.