الف مثل : احد مثل: آواره مثل: افغانستان

✍🏻 #مهدی_فتحی معلم زندانی در زندان مرکزی شیراز، بند چهار سیاسی

الف

مثل : احد
مثل : آواره
مثل : افغانستان

فقیر بود، فقیر سواد و نان !
به غربت آمده بود، به دنبال واژه ای که حتی توان نوشتن آن را نداشت !
و اینجا در غربت، یک اتهام و زندان!

شوق آموختنش را دیدم و دریافتم که او را در یک ماه قبل معلمی بوده بنام #محمد_علی_زحمتکش، که در بازداشتگاه مرکزی، الفبایش آموخته و اکنون، تشنه ی ادامه ی این مسیر روشنگریست، که مرا می‌خواند و من همان ساعت اجابتش کردم.

بابای خانواده ای بود و به دنبال نان پس سرمَشقَش دادم این دو واژه را، که چقدر سخت است در این زمانه، یکی را بودن و دیگری را یافتن ! و این روزها احد جوان افغانستانی، تکالیفش را به زیبایی و خوانایی تمام مینویسد و هر روزش با شوق فراوان به دنبال سرمشقی دیگر . . . امروز تکلیفش دادم، برای یافتن واژه هایی با : آ ساعتی گذشت صفحه دفترش را پر کرده بود، که آ : مثل: آزادی

 

3 thoughts on “الف مثل : احد مثل: آواره مثل: افغانستان

  1. bitcoincasino

    When I read an article on this topic, bitcoincasino the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic?

    Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *