اعضای کارگروه مالی

      دیدگاه‌ها برای اعضای کارگروه مالی بسته هستند

این تصویر و نوشته ها جهت آزمایش است

این نوشته ها جهت آزمایش است:

در حال حاضر قیمت تمام شده مرغ، بیش از 13هزار تومان است اما به قیمت سال 97 از ما خریداری می شود. در قیمت گذاری و جلسات تنظیم بازار نظر مرغداران لحاظ نمی شود و چیزی جز ضرر و خسارت برای مرغداران باقی نمی ماند.

مریوان

کرمانشاه
تهران

الیگودرز
اسلامشهر