از درس-خانه به حبس-خانه/ از حبس-خانه به درس-خانه برای #محمد_حبیبی 🖊امراله نصرالهی

روزی که از درس-خانه به حبس-خانه می بردندش، هیچ کس نمی دانست او تا چه مقدار، مقاومت را به خویشتن آموخته است. خودآموزی که تئوری او چندان از عالم کتاب مایه نمی گیرد اما چشمان باز و گوش هشیاری دارد. و این تنها از کنشگری برمی آید که ذهنی پاکیزه داشته باشد. حبیبی البته در ساحت کنشگری کمی رندی را هم بکار می گیرد تا حواسش باشد که پیرامونش چه می گذرد. رفتار سازمانی را به درستی رعایت می کند. حد هر رفتار صنفی از خود را به نیکی می شناسد. در نقد صریح و بی تعارف است. او را حامل پرحمیت کنش ها، خبرها و سرگذشت فعالان می دانم، و می دانم که این بار هم از حبس-خانه فاتحانه به درس-خانه بازمی گردد. خوشا درس-خانه ای که چون اویی در او ساکن باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.