آیین نامه ی کارگروه روابط بین الملل شورای هماهنگی

به نام خداوندجان وخرد

«آیین نامه ی کارگروه ارتباطات بین المللی»

 

ماده۱ . تمام کنش هاو تعاملات تشکل های صنفی معلمان ایران که عضو شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشورهستند درخصوص هرگونه تعامل ، ارتباط، مکاتبه و مراوده، از هر سنخ وشکل آن، با سازمان EI  و دیگر نهادهای صنفی بین المللی،  صرفا ازطریق شورای هماهنگی و براساس این آیین نامه صورت می پذیرد وهر ارتباط یا فعالیتی که خارج از این قاعده صورت بگیرد، تخلف محسوب می شود و فاقد هرگونه وجاهت واعتبار است .

 

ماده ۲. شورای هماهنگی، حق ارتباط وتعامل تشکیلاتی با آندسته از نهادهای بین المللی را دارد که :

الف) ماهیت آنها، صنفی وآموزشی و در ارتباط با آموزش و پرورش باشد.

ب) تعامل با آنها با مفاد اساسنامه شورای هماهنگی تعارض نداشته باشد .

پ) براساس مصوبه شورای هماهنگی و مفاد این آیین نامه باشد .

ماده ۳. مبنای اعتبار تمام مصوبات شورای هماهنگی (به استثنای ماده دوازدهم) در خصوص سایر مفاد این آیین نامه ، رای موافق حداقل سه چهارم اعضای صاحب رای است .

ماده ۴. شورای هماهنگی مکلف است در صورت نقض مفاد ماده ی یک توسط هریک از تشکلهای عضو یا اعضای آنها یا تشکلها و افراد غیر عضو ، در صورت امکان ظرف مدت پانزده روز در فضای حقیقی و در غیر این صورت، ظرف مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت در فضای مجازی تشکیل جلسه دهد و ضمن اعلام رسمی تخلف صورت گرفته به فرهنگیان کشور و سازمان EI یا نهاد بین المللی ذیربط، برخورد انضباطی لازم ومتناسب را با فرد یا تشکل خاطی عضو شورا انجام دهد.

لازم به توضیح است رییس شورای هماهنگی مکلف است ظرف هفتاد و دو ساعت در فضای مجازی ، جلسه ی شورای هماهنگی را برگزار نماید و ابتدا امکان برگزاری جلسه در فضای حقیقی را بررسی و معلوم کند . در صورت عدم امکان برگزاری جلسه در فضای حقیقی، در ادامه همان جلسه به تکلیفی که درماده تصریح شده است، عمل نماید.

 

ماده ۵. در صورت لزوم و تصویب اعزام نماینده توسط شورای هماهنگی به EI یا دیگر نهاد های بین الملی، متن هرگونه سخنرانی یا اعلام موضع باید صرفامکتوب باشد و توسط کمیته روابط بین الملل تدوین و به تصویب شورای هماهنگی رسیده باشد.

ماده۶. شورای هماهنگی مکلف است هرساله، در اولین مجمع عادی سالانه ی خود رسما ضرورت ادامه یا قطع ارتباط یا ایجاد ارتباط و همکاری با سازمان EI یا دیگر نهادهای بین المللی را به رای بگذارد. در صورت عدم برگزاری مجمع عادی مزبور، شورای هماهنگی مکلف است در خرداد ماه

درجلسه ی فضای مجازی به این وظیفه مبادرت ورزد .

 

ماده ۷. هریک از رابطان یا نمایندگان شورای هماهنگی برای هرگونه ارتباط و همکاری با سازمان EI یا دیگر نهادهای بین المللی، صرفا درجلسه رسمی شورای هماهنگی (درفضای حقیقی یامجازی) و باکسب  حداقل سه چهارم آرای موافق اعضای صاحب رای شورا برای مدت حداکثر یکسال خورشیدی انتخاب می شوند .

 

ماده ۸. هرگاه گزارش تخلف رابط یا نماینده شورای هماهنگی در EI یا دیگر نهادهای بین المللی، توسط یکی از تشکلهای عضو شورای هماهنگی به بازرسان یا کمیته روابط بین الملل یا هریک از اعضای شورای هماهنگی ارائه شود، این شورا مکلف است مطابق روند زیر اقدام کند :

الف) احاله ی فوری موضوع توسط رییس شورای هماهنگی به کمیته روابط بین الملل برای بررسی و اعلام نظر تخصصی کمیته در شورا.

ب) تشکیل جلسه شورای هماهنگی در فضای حقیقی یا مجازی توسط رییس شورا ، سه تا پنج روز پس از احاله ی موضوع به کمیته ی روابط بین الملل .

پ) ارائه نتیجه بررسیهای کمیته  روابط بین الملل به شورا.

ت) ابلاغ موارد اتهامي به فرد مزبور .

ث) استماع دفاعیات شخص مزبور و رؤیت مستندات احتمالی.

ج) استماع دیدگاههای دو نفر موافق و دو نفر مخالف.

چ) راي گيري در خصوص اثبات تخلف یا برائت شخص مزبور.

ث) مشورت و رای گیری در خصوص نوع تنبیهی که متناسب با تخلف باشد؛ اعم از عزل متخلف ، اخراج موقت از شورا ، اخراج دائم از شورا ، معرفی به  فرهنگیان یا…

ج) انتخاب جایگزین مناسب در صورت برکناری متخلف ، مطابق مفاد این آیین نامه و سایر اقدامات تکمیلی لازم در همان جلسه یا در جلسه ی دوم که با فاصله ی چهل و هشت ساعت در فضای مجازی تشکیل خواهدشد.

ماده ۹. شورای هماهنگی مکلف است در جلسه ی فضای  حقیقی یا مجازی از میان اعضای خود ، کمیته ی پنج نفره ای را با عنوان «کمیته روابط بین الملل » برای یک دوره ی دو ساله تشکیل دهد ،شورای هماهنگی میتواند درهر مقطع زمانی،درصورت تخطی عضویا اعضای این کمیته از شرح وظایف مندرج درماده ی دهم این آیین نامه، نسبت به عزل فرد یا افراد خاطی و تعیین جایگزین مناسب ، اقدام کند .رییس دوره ای شورا در زمان ریاست تنها عضو ثابت کمیته ی پنج نفره خواهد بود و در صورت تغییر ریاست شورا رییس بعدی جایگزین میشود.

 

ماده ۱۰ . وظایف کمیته ی روابط بین الملل شورای هماهنگی عبارتند از:

الف) نظارت بر عملکرد مطلوب وقانونمند رابطان و نمایندگان شورای هماهنگی و کنترل تمام تعاملات این شورا با EI و سایر نهاد های برون مرزی و گزارش سریع هر مورد به شورا.

ب) تدوین و تحریرهرگونه نامه ، بیانیه، ایمیل و امثال آن با EI و دیگر نهادهای برون مرزی مصوب شورای هماهنگی .

پ) تهیه و تحریر متن هرگونه سخنرانی برای نماینده شورای هماهنگی درجلسات یا همایشهای رسمی EI و سایر نهادهای برون مرزی و ارائه ی آن به شورای هماهنگی جهت تصویب و تصمیم نهایی .

ت) تهیه گزارش لازم و فوری از عملکرد رابطان یا نمایندگان شورای هماهنگی در همایشهای EI یا نهادهای برون مرزی دیگر و ارائه ی آنها به شورای هماهنگی جهت اطلاع و در صورت لزوم ،اخذ تصمیم مقتضی.

ث) تهیه بروشور و مقالات حاوی آخرین اطلاعات از شرایط و عملکرد EI و دیگر نهادهای بین المللی و ارائه آن به شورای هماهنگی به منظور روز آمد بودن اطلاعات اعضاء .

ج) راه اندازی و اداره ی سامانه ی ایمیل وسایرسامانه های الکترونیکی واینترنتی مربوط به موضوعات مفاد این آیین نامه با تصویب و تایید هر مورد توسط شورای هماهنگی درفضای حقیقی یا مجازی.

چ) انجام کلیه امور و محاسبات مالی مربوط به مفاد این آیین نامه اعم از هزینه ها، حق عضویتها و… و تهیه ی گزارش یا پیشنهاد به شورا هماهنگی جهت تصویب و اقدام لازم.

 

ماده ۱۱ . تصمیم گیری در خصوص ضرورت اعزام نماینده جهت شرکت در جلسات EI یا دیگر نهادهای بین المللی، صرفا با رای موافق حداقل سه چهارم تشکلهای صاحب رای شورای هماهنگی ( در فضای حقیقی یا  مجازی ) برای هر مورد اعزام، امکان پذیر است.

 

ماده ۱۲. هنگام تصمیم گیری در خصوص انتخاب فرد یا افرادی جهت شرکت در جلسات EI یا دیگر نهادهای بین المللی،کسب رای موافق نصف به علاوه ی یک تشکلهای صاحب رای شورای هماهنگی ( در فضای حقیقی یا مجازی ) برای هر فرد ، ضروری و لازم است . لذا نماینده ی شورا برای شرکت در همایشها و جلسات EI یا دیگر نهادهای برون مرزی ، صرفا برای یک مورد اعزام انتخاب میشود و چنین عنوانی ، ثابت نیست. اما داوطلب شدن چنین افرادی برای دفعات بعدی ، منعی ندارد.

 

ماده ۱۳ . تأمین تمام هزینه های مالی مربوط به مفاد این آیین نامه اعم از حق عضویت ، هزینه ی سفر و … به صورت مساوی بر عهده ی تشکلهای صاحب رای عضو شورای هماهنگی است.

ماده ۱۴ . در تمام مواد این آیین نامه ، منظور از « شورای هماهنگی یا شورا » و «EI به ترتیب : « شورای هماهنگی تشکلهای فرهنگیان سراسر کشور» و « سازمان جهانی معلمان EI ‌« می باشد.

 

ماده ۱۵. با توجه به اینکه این آیین نامه ، روند ، رویکرد و کیفیت ارتباط شورای هماهنگی با سازمان EI و سایر نهادهای آموزشی و صنفی بین المللی را ضابطه مند و مطابق با قواعدی جدید خواهد کرد ، لازم است پس از تصویب مفاد این آیین نامه ، موارد زیر به ترتیب رعایت و اجرایی شود :

الف) تشکیل کمیته روابط بین الملل

ب) راه اندازی ایمیل جدید به نام شورا و معرفی رسمی آن به EI به عنوان تنها سامانه رسمی و معتبر ارتباطی شورا .

پ) الغای اعتبار تمام ایمیلها و سامانه ها ی ارتباطی پیشین و اعلام رسمی آن به EI .

ت) انتخاب رابط یا رابطان جدید و معرفی رسمی به EI.

ث) واریز حق عضویت EI صرفا پس از تصویب این آیین نامه در شورای هماهنگی و بعد از رویت وتایید مستندات معتبر اجرایی شدن بندهای « الف ، ب و پ » ماده ی پانزده ،توسط کمیته روابط بین الملل و تحت نظارت رییس شورا بلا مانع است.

 

این آیین نامه در پانزده ماده ، در تاریخ ۹۵/۴/۵ در جلسه کمیته ی در سومین جلسه ی بررسی تخصصی شورای هماهنگی ۹/۴/۹۵ تدوین و درتاریخ به تصویب نهایی رسید.

489 thoughts on “آیین نامه ی کارگروه روابط بین الملل شورای هماهنگی

 1. Pingback: free adult sex games for pc

 2. CasinoMetropol

  Casino Metropol Yeni Giriş Adresi Nedir? Bedava Bonus ve Kampanyalar – Para Yatırma ve Para Çekme – Mobil Uygulama – Bedava Bonuslar.

  Reply
 3. lackwrea

  (MacSoft)

  There are lots of great utilities for enhancing your screen displaying the desktop photograph: ScreenPaint, DesktopStarter and TabletPaint are just some of them. With a photo on your desktop you can employ all sorts of special functions.
  You can specify the storage path, adjust the size of a photo on your desktop, crop a part of a picture, add pixel glow, contrast and even add transparent color overlay.
  Of course, there are other interesting screen- https://downvelkaedis.weebly.com

  6add127376 lackwrea

  Reply
 4. warrimo

  You will now be able to access and run old DOS applications like many others like pogle or winamp on your browser window.

  Google Nexus One

  Google Google Nexus One is a smartphone designed, developed by Google as a companion for the Android operating system.

  Google Nexus One is a smartphone which some users consider under brand name of Motorola iq. The whole computing facility is collaborated by Google, Android, and Motorola. Most frequently used Google Android applications can be installed on Nexus One https://sioperkuna.weebly.com

  6add127376 warrimo

  Reply
 5. kalyav

  On the other hand, the software has a few special features like automatic software player that lets you preview your video while converting.
  If you are looking for an all in one video converter of the kind you can find a plenty of on the web, Appnimi Video Converter is a good option for an interface and a functional and simple-to-learn conversion process.

  When considering choosing the right videoconferencing software, numerous factors need to be taken into consideration. Some of https://unemummo.weebly.com

  6add127376 kalyav

  Reply
 6. nicniko

  If you desire the recovery of lost data from your devices, this software might be worth trying.

  tThe PassBuilder is a feature-rich program for organizing and storing your passwords. You can use it to deal with both personal and web-related information, creating flexible categories to group all your usernames, login forms and logins. When you need it, you can quickly access any item using the built-in search functionality.
  Run under Windows, this handy and user- https://www.fiol-mallorca.com/upload/files/2022/05/4pT3tjkDKhc6RnkSAYcG_19_444c968663a8ae860f04c9b3dc57a8d1_file.pdf 05e1106874 nicniko

  Reply
 7. 看兒童色情片

  Cami zeminlerinizi 15 yıllık tecrübe birikimimizle en kaliteli marka ve halılarla döşüyor, zerafet ve şıklığı cami zeminlerinize yansıtıyoruz.儿童色情

  Reply
 8. Elektrikli sigara

  Simply desire to say your article is as astounding.
  The clearness to your submit is simply excellent and that i can assume
  you’re knowledgeable on this subject. Fine with your permission allow me to clutch your feed to stay updated with forthcoming post.

  Thank you a million and please carry on the enjoyable work.

  Reply
 9. Elektronik sigara

  We’re a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
  Your site provided us with useful information to work on. You have performed an impressive job and our entire group will be thankful to you.

  Reply
 10. Smok

  This article will assist the internet people for building up new web site or even a blog from start to end.

  Reply
 11. Royalbet

  Royalcasino Üyelik Kuralları Royalcasino bahis sitesine dahil olmak isteyen çok sayıda kişi bulunmaktadır. Site içerisinde yer alan kampanyalar ve fırsatlar nedeniyle siteye dahil olmak isteyen çok sayıda kişi bulunur. Bu tutumu ve kampanyaları nedeniyle kullanıcı sayısı her geçen gün artmaktadır. Kullanıcı sayısı her geçen gün artan bu siteye dahil olmak için yapmanız gereken tek şey üyelik formunu doldurmaktır. Site içerisinde yer alan formu doldurmadan önce 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Ayrıca başkasının bilgileriyle üye olmak kesinlikle yasaktır. Bu bilgi daha sonra geri alınamaz. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda farklı bilgilerle üye olan kişiler kendi hesabına çekim yapamayabilir. Royalcasino bahis sitesi için bu şartları karşılıyorsanız üye olmanız için bir engel yok demektir.

  Reply
 12. Royalbet Giriş

  Royalcasino Fırsatlar Royalcasino kullanıcılarının memnuniyetine önem verir. Bunu sağladığı fırsatları ile göstermektedir. Royalcasino online casino sitesinde oyun oynayan herkes şu fırsatlardan dilediği zaman yararlanabilir; Muhteşem Yaz Tatili Hediyesi İlk Yatırıma Özel Paranın Tamamı İade 500 TL Hoş Geldin Bonusu 0 Casino Hoş Geldin Bonusu % Çevrimsiz

  Reply
 13. Kasse

  There are tons of online casinos claiming to offer free spins online. But the truth is that not all of them are genuine. If you want to locate top new casinos for Canadians, then your best bet is at CasinoBernie. This is where you can be sure of what you’re getting. Our team of expert reviewers has handpicked the best brand new casinos that offer mind-blowing free spins bonuses. Our list is made up of only brand names you can trust. Each online casino that we reviewed is required to have customer support, so that you can get answers to your questions. Most online casinos provide good and instant customer support, but again, this all depends on your chosen online casino. ND – No Deposit Bonus, D – Deposit Bonus The 1 dollar deposit bonus casinos can be different from one site to another, but usually, the welcome bonus is a match bonus to your deposit from 50-400%, in addition to some free spins on different games. So, just by registering you can have funds to play real money games and up to 100 free spins on different slot machines. https://blog.objetocoisa.org/community/profile/suzannebales193/ Good day bingo casino what if I tell you, including 3D effects too. Be it Machine Learning or any other topic, but the site also has a free section. Good day bingo casino game players who know precisely how to play realize that it occurs randomly, Parx is providing a betting guide. First, best welcome bonus please enter your email address in the field below and select at least one alert option. In this game, globe-trotting life. Best welcome bonus the top online bookmakers are fully aware of this, Mythen und Drachen. Run the installer and follow instructions GSN Casino: Slot Machine Games On iTunes It will depend on what your casino disconnection policy is. Usually, casinos have procedures to help protect the player’s money and preserve the action as much as possible. We recommend you take a few moments and review the disconnection policy before you start using any online casino app. If it’s not readily available on their website or by contacting support, you probably don’t want anything to do with that site.

  Reply
 14. SoR

  Bitstarz ingen insГ¤ttningsbonus codes The logo and browsing icons are made to look as if they are an array of orange neon signs on display. Player’s will be able to recognize that TeleVega has gone the extra mile to develop enticing visuals. But this only scratches at the surface of all that is on offer, in this TeleVega online casino review, all will be revealed as to why this is a bona fide player’s paradise. Many gamblers in Australia are tired of prominent online casinos headed by businessmen and merchants, whose main task is to fill their pockets with money. They are not interested in the players’ wishes and only care about pumping out all the juices from the project. An initiative group of players from Australia wanted to personally change the balance of power in the online gambling industry and create a website that would primarily be based on the players and their gaming experience. This gambling project was called TeleVega Online Casino. https://dohabb.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=988062 The mobile casino no deposit bonus is reserved for those that gamble via mobile devices. It is required to download the online casino’s app and then register to the casino. While registering to such casinos no deposit is required to claim the bonus. Certain casinos that target mobile platforms encourage players to gamble on the go by providing more generous rewards than the usual. It doesn’t matter which operating system you are using (Android, iOS, or Windows) as long as it runs on your mobile device. Getting started at a $1 deposit casino is as simple as picking the one you like from our toplist. We have carefully compiled the list from the best $1 minimum deposit casinos available in Canada, based on the slots, table games and Live Casino games they provide, and the payment methods they support. Once you have browsed through our toplist and chosen a casino with features that appeals to you, click on the link to head straight to the casino. Register your new casino account by providing the information required, and head to the cashier section. Select a payment method from the list of available options, and follow the prompts to make your $1 deposit.

  Reply
 15. Not

  Wien (OTS) – Bei der Euromillionen Ziehung vom Freitag, dem 25. September 2020 wurden folgende Gewinnzahlen gezogen: Neulich redeten wir im Büro mal wieder darüber, wie fein es wäre im Lotto zu gewinnen. Da erwähnte ein Kollege, das nach einem Jahr fast der ganze Gewinn wieder weggenommen wird, da es versteuert werde. Man müsste also alles ausgeben, bzw. irgendwo investieren. Wie Was kann man gewinnen wenn man diesen Joker auch gekauft hat? Und beim Lotto, wenn zB 24689 gewinnt und ich habe nur 4689 richtig, Gewinn ich tzd? Vielen Dank Gib deine EuroMillionen Tipps im Team ab und vervielfache deine Chance auf einen gemeinsamen Millionengewinn! Notwendige Cookies ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6590066301 Während die einen also ihr 25-jähriges Bestehen feiern und sich für September ein besonderes Gewinnzuckerl überlegen (zum 20. Jubiläum war es eine Insel), hoffen die anderen weiter auf den Megagewinn. Und übersehen dabei erstaunlich oft, dass sie ohnehin gewonnen haben. Mehr als 150 Millionen Euro sind in den 25 Jahren liegen geblieben, schätzt Günter Engelhart von den Österreichischen Lotterien. “Auf diese Summe kommt man, wenn man die rund sieben Millionen Euro, die jährlich nicht abgeholt werden, hochrechnet”, so Engelhart, “und einkalkuliert, dass in den ersten Jahren nach der Gründung noch etwas weniger gespielt wurde.” https://wiki-mixer.win/index.php?title=Spiele_mit_echtgeld Sofortnovoline bietet euch über 125 kostenlose Novoline Spielautomaten. Alle Novoline Spiele ohne Download und Anmeldung jetzt ️ gratis spielen. Auf Stargames gibt es ein Bonusprogram mit einem Neukundenbonus von bis zu 100€. Außerdem können Sie während dem Spielen Bonuspunkte sammeln und weitere Bonuszahlungen erhalten. Je mehr Sie spielen desto mehr Bonuspunkte erhalten Sie. Hier gibt es fünf verschiedene Mitgliederebenen: Bronze, Silber, Gold, Platin und Diamant. Wenn Sie am Bonusprogram teilnehemen erhalten Sie je nach Status monatliche Bonuszahlungen von bis zu 100€! Warten Sie also nicht mehr länger, registrieren Sie sich bei Stargames mit JohnnyBet und erhalten Sie den Bonus bis zu 100€! Wie an vielen Slots von Novoline können Sie auch bei Dolphin’s Pearl Deluxe lukrative Freispiele gewinnen. Mit dem Delfin als Wild Symbol kommen sowohl während dieser Freispiele als auch schon beim regulären Spielen attraktive Gewinne zusammen. Mit einer Auszahlungsquote von über 96% sorgt der Hersteller Novoline auch bei diesem liebevoll gestalteten Unterwasser-Spielautomaten für gute Chancen auf einen Gewinn. Der maximale Gewinn, für den Sie allerdings auch den Höchsteinsatz bezahlen müssen, beträgt bei Dolphin’s Pearl satte 270.000 Euro. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch dieses Spiel von Novoline kostenlos mit Spielgeld an.

  Reply
 16. nib

  The most popular bonus is the Welcome Bonus. Normally you will get it once you’ve registered at a casino and it’s a great way of getting to know both the casino and their games before going all-in with a deposit. BitStarz has one of the biggest welcome bonuses around, so make sure you check it out. Casino management software is configured with monitoring and tracking modules as per Industrial standards for enhanced security. Considering the prevalence of cryptocurrencies, we can expect the number of new blockchain casinos to keep rising. Gambling platforms, as a rule, follow the preferences of their users in all respects: the diversity of gambling content and its providers, the quality of service, compatibility with mobile devices, the bonus system, and so on. Due to the regulation of gambling activities in different countries, payment methods are a key factor in attracting and retention of players. https://stuffark.com/community/profile/bettinagreenway/ But how do you find the best online Bitcoin casino with so many of them out there? We’re here to help you out. But, the latest crypto craze helped many people realize that online casinos can be made even better by introducing Bitcoin and other cryptocurrencies in the equation. So now, we have the ultimate gambling experience conveniently stacked in some of the best Bitcoin casinos. Red Dog is a no-nonsense Bitcoin gambling site. If you’re not one for clutter and prefer not to get flooded with a multitude of complicated games at online casinos then you’ll appreciate them. The wild casino still falls under the umbrella of hybrid betting sites that support crypto gambling and bank transactions. The wild casino holds an online casino license from the Panama government and has operated since 2018.

  Reply
 17. buy cigarettes online

  This is the most obvious reason why you might want to buy cigarettes online. The price you’re going to pay to buy the same amount of cigarettes online will almost always be cheaper than if you went and bought them in person at a physical store

  Reply
 18. UYGHJ6R

  In the first few weeks of legalization, Canadians rushed to buy weed like it was the last pair of yoga pants in stock buy weed canada.

  Reply
 19. bitcoincasino

  First of all, thank you for your post. bitcoincasino Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^

  Reply
 20. Dul ablasını sikiyor

  Canlı Skor sunar canlı sonuçlar Rusya Futbol, Rusya ligi maç sonuçları ve maç skorları Rusya Futbol, Rusya
  ligi iddaa sonucu.

  Reply
 21. totosite

  Hello ! I am the one who writes posts on these topics totosite I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review?

  Reply
 22. ทางเข้า pg

  ทางเข้า pg เกมสล็อตออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่เปิดให้บริการนักเล่นการพนันทุกคน ทาง เข้า เล่น เหมาะสมกับยุยงตนี้อย่างใหญ่โต pg slot โบนัส ฟรี เนื่องจากเล่นออนไลน์ได้เลยไม่ยุ่งยาก

  Reply
 23. slotxo

  ทุกคนบางทีอาจจะเคยทราบหรือคุ้นชื่อกัน พอเหมาะพอควร สำหรับเกมส์ได้รับความนิยมน่าเล่นอย่าง slotxo แม้กระนั้นคุณจะรู้ไหมว่าเหม สล็อตออนไลน์ เกมนี้นั้น ได้มีเกิดมายาวนานแล้ว

  Reply
 24. xo

  xo สล็อตออนไลน์ไม่ผ่านเอเย่นเว็บตรงแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยทำให้ปรับคุณสามารถเล่น สล็อต ออนไลน์ได้ ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต ได้อย่างสะดวก และจากนั้นก็เร็วไวสมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

  Reply
 25. casinosite

  First of all, thank you for your post. casinosite Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^

  Reply
 26. ทริคเด็ด เล่นเกม pgslot ให้เป็นการสร้างรายได้อย่างสุดคุ้ม

  ทริคเด็ด เล่นเกม pgslot ให้เป็นการสร้างรายได้อย่างสุดคุ้ม สล็อตออนไลน์จากค่าย PG SLOT ค่ายเกมที่กำลังมาแรงที่สุดในเวลานี้ สนุกไปกับเกมมันๆมากกว่า 1000 เกม ไปดูกันเลย

  Reply
 27. สล็อต xo

  สล็อต xo ค่ายเกมสล็อตออนไลน์ที่สะสมชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทำให้มีเกมสล็อตคุณภาพมากมายที่สรรคสร้างมาเพื่อให้ความสนุกเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลยกับ PGSLOT-TH.COM เว็บน้องใหม่ไฟแรง

  Reply
 28. pg slot ทดลอง เล่น

  pg slot ทดลอง เล่น เกมสล็อตออนไลน์จากค่ายดังอย่าง PG SLOT ที่เว็บ สล็อตออนไลน์อันดับ 1 อย่าง PG-SLOT.GAME ของเรานำมาให้ลูกค้าทุกท่านได้ทดลองเล่นก่อนที่จะไปเดิมพันจริงๆจัง

  Reply
 29. สล็อต เว็บ ตรง

  สล็อต เว็บ ตรง แตกง่ายแตกหนักแจกจริง ไม่ผ่านเอเยนต์ต้องที่นี่กับ PGSLOT-TH.COM เว็บเกมคุณภาพจากค่ายชื่อดังอย่าง PG SLOT ที่มีลูกค้าเล่นอย่างมากมายทั่วโลก มาแรงปี2022

  Reply
 30. สล็อต xo

  สล็อต xo ค่ายเกมสล็อตออนไลน์ที่สะสมชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทำให้มีเกมสล็อตคุณภาพมากมายที่สรรคสร้างมาเพื่อให้ความสนุกเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลยกับ PGSLOT-TH.COM เว็บน้องใหม่ไฟแรง

  Reply
 31. pg slot

  pg slot vipผู้ให้บริการเกมสล็อตออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือที่มีเกมนานัปการให้เลือก เป็นเกมรูปแบบใหม่ที่ทำเงินให้ผู้เล่นได้เงินจริง การเล่นเกมง่าย มีแนวทางสอนการเล่นเกม PGSLOT

  Reply
 32. pg slot

  Joker999 ที่ยอดนิยมคือเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่นิยมในประเทศไทย ด้วยการเสนอเกม PG ที่หลากหลายและทันสมัย รวมถึงการให้บริการ

  Reply
 33. pg-slot.game

  Slot pg เว็บตรงค่ายเกมสุดฮอตตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่เว็บ PG-SLOT.GAME ของเราให้วคามไว้วางใจในคุณภาพที่ดีที่สุดตลอดมา กับเกมสล็อตออนไลน์แตกง่าย ภาพคมกริบ แสงสีสวยงาม

  Reply
 34. Pg Slot

  ไพ่ยิบซี โชคลาภ เสี่ยงดวง pg slotโชคลาภ ถือว่าเป็นการดูหมอแบบเสี่ยงทายแบบหนึ่ง pg slot ต่างจากแบบใช้วันเดือนปีที่เกิด การดูดวงแบบเสี่ยงทายทุกแบบ ตัวอย่างเช่น เซียมซีด้วย

  Reply
 35. Pg-Slot.game s

  faw99 เครดิต ฟรี เกมออนไลน์ชั้นแนว หน้าพร้อมมอบ pgslot เครดิตฟรี ให้แบบไม่ยั้ง สมัคร สมาชิก รับเครดิตฟรี 59 แค่เพียงกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ สมบูรณ์ ก็กรับเครดิตฟรี รับรอง

  Reply
 36. trik curang menangkan slot online

  I think that what you said was very reasonable.
  However, think about this, suppose you added a little information? I ain’t suggesting your information isn’t solid., however suppose you added a title that grabbed people’s attention? I mean آیین نامه ی کارگروه روابط بین الملل شورای هماهنگی – پایگاه رسمی اطلاع رسانی
  شورای هماهنگی تشکلهای صنفی
  فرهنگیان ایران is kinda plain. You might look at Yahoo’s
  home page and see how they create news titles to get viewers interested.
  You might add a video or a picture or two to grab readers interested about
  everything’ve written. In my opinion, it could make your posts a little livelier.

  Reply
 37. acheter ethambutol en Belgique sans difficulté

  A person essentially help to make severely posts I might state.
  That is the first time I frequented your web page and so far?
  I amazed with the analysis you made to make this actual
  submit incredible. Excellent process!

  Reply
 38. Kauf von Marken-norethindrone 60 pills von Mylan

  Please let me know if you’re looking for a author
  for your blog. You have some really good articles and I believe I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for a
  link back to mine. Please blast me an email if interested.
  Regards!

  Reply
 39. ryker pg slot

  ryker pg slot กดเล่นได้ทุกเกมข้างในเว็บไซต์เดียว มีเกมพนันหลากหลายชนิดที่มาแรงให้เลือกครบทุกค่าย พนันตรงนี้รอคอยค้ำประกันว่าเล่นอย่างไรก็ได้โบนัส pg slot สมัครเลยเริ่มเลย

  Reply
 40. slot เครดิต ฟรี

  ทาง เข้า finn88 โปรโมชั่นแจ็คพอตแตกกระจายที่สะสมมาให้สมาชิกทั้งหลายแหล่นำไปประกอบกิจการตกลงใจ pg slot และก็คุ้มต่อการเสี่ยงดวงเกมพนันออนไลน์รูปแบบใหม่ชอบใจนักลงทุนอย่างแน่แท้

  Reply
 41. pg slot

  4x4betsสล็อตแตกง่าย เว็บไซต์ตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ pg slot ที่มาพร้อมด้วยความนำสมัยสูงที่สุดที่พร้อมจะก่อให้ผู้เล่นเกมสล็อตออนไลน์ทุกๆท่านได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับการเล่นเกมสล็อต

  Reply
 42. สูตรการเล่น gothamfin ให้ได้เงิน

  สูตรการเล่น gothamfin ให้ได้เงิน เปิดประสบการณ์ใหม่ ศูนย์รวมทีเด็ด เกมออนไลน์ชั้น 1 ให้สมาชิกทุกคนบรรลุผลทางการเงิน ผลตอบแทนสุดคุ้ม ในปัจจุบัน pg slot อัพเดท ความคุ้มราคา

  Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *