آیین نامه ی اجرایی کارگروه مالی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

آیین نامه اجرایی کارگروه مالی شورای هماهنگی

بخش یکم

فصل اول: تعاریف

ماده1:

کارگروه مالی، متشکل از 5  تا 9 تن از نمایندگان معرفی شده تشکلهای عضو شورای هماهنگی (هرتشکل یک نماینده) باماهیت و کارکرد«شناسایی نیازها و ضرورتها، سیاست گذاری ،هدایت ،نظارت، ساماندهی و مدیریت اجرایی» امورمالی تحت تابعیت شورای هماهنگی تشکیل شده وفعالیت می کند.

تبصره ۱: جزدرمواردیکه عضو کارگروه به دلیل مسائل انضباطی اخراج می شود، مدت حضور نماینده هرتشکل در کارگروه در اختیار تشکل متبوع اوست .

تبصره۲:اعضای کارگروه نمی توانند درجلسات برای خود جایگزین تعیین کنند.

ماده۲:

فعالیت کارگروه مالی در دوبخش مستقل «حمایت مالی از معلمان آسیب دیده صنفی» و «بخش امور مالی جاری شورا» با آیین نامه های جداگانه انجام می گیرد.

ماده۳:

مسئولیت هریک ازاعضای کارگروه مالی ،تابع قالب زیر است:

الف) مدیر کارگروه

ب) دبیر کارگروه

پ)سه تاهفت نفرعضو

تبصره ۱: اگر مدیر کارگروه ،عضو حاضر در شورای هماهنگی باشد، رابط کارگروه باشورا وهیئت مدیره نیز به شمار می آید .در غیراین صورت، مسئولیت رابط به یکی دیگر از اعضای کارگروه که عضو حاضر در شورا باشد، سپرده می شود.

تبصره ۲: حضور رییس شورای هماهنگی در کارگروه ، بدون حق رای بلا مانع است مگر آنکه نماینده رسمی تشکل خود در کارگروه نیز باشد.

تبصره ۳: درغیاب مدیر، دبیر کارگروه ،وظایف اورا در جلسات برعهده دارد.

ماده ۴:

شرح وظایف مدیر کارگروه:

۱ .اداره جلسات.

۲.ایجاد ارتباط لازم با تشکلهاو افراد حقیقی  حقوقی مرتبط با موضوع.

۳. ایجاد ارتباط کارگروه با شورای هماهنگی و هیئت مدیره و ارائه پیشنهادها ،مصوبات ،تخلفات یا غیبتها ی اعضا وگزارش های لازم به مجمع شورا (درصورت رابط بودن)

۴.تعیین زمان و موضوع جلسات.

۵.نظارت بر عملکرد اعضای کارگروه وسپردن امور به آنها در مواقع لزوم .

۶ .رصد مستمر امورو جریانات مرتبط با ماهیت کارگروه وارائه گزارش لازم وبموقع به کارگروه.

تبصره ۱: مدیر کارگروه با انتخاب اعضا برای یکدوره یکساله مشخص میشود.

تبصره ۲: اگر مدیر، شرایط رابط بودن را نداشته باشد، وظایف مندرج در بند سه این ماده برعهده رابط منتخبی است که توسط کارگروه برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

ماده۵:

شرح وظایف دبیر کارگروه:

1.اعلام جلسات

  1. ثبت وضبط مصوبات جلسات ومستندات ورودی یا خروجی.

۳.ثبت حضور و غیاب اعضا

۴.تهیه گزارش ماهیانه و سالیانه کارگروه و تحویل آن به مدیر .

۵ .اداره کارگروه در غیاب مدیر.

تبصره :دبیرکارگروه برای یک دوره یکساله توسط اعضا انتخاب می شود.

 

فصل دوم : جلسات

 

ماده ۶ :

کارگروه مالی با توجه به ماهیت آیین نامه های هر دو بخش خود ، ماهیانه حداقل یک جلسه برگزار خواهد کرد. این جلسات بنا برضرورت می تواند به دفعات لازم در ماه ، برگزار شود.

تبصره :تشخیص ضرورت جلسات بیشتر با مدیر کارگروه یا حداقل سه نفر از اعضاست.

ماده ۷ :

جلسات کارگروه با حضور (۳ از ۵)/(۴ از ۶ یا ۷ ) و (۵ از ۸ یا ۹ ) نفراعضا رسمیت دارد و مصوبات آن با رای اکثریت نسبی دارای اعتبار است .

تبصره ۱: آرای غیر حضوری ،نیابتی ،و کالتی و امثال آنها ، وجاهت ندارد .

تبصره ۲: در صورت زوج بودن تعداد اعضا در یک جلسه و تساوی آرای موافق یا مخالف ، به ترتیب اولویت به یکی از صورتهای زیر عمل می شود :

۱. اعطای حق رای به رییس شورا (درصورتیکه نماینده تشکل متبوع خود نباشد)

۲. خروج داوطلبانه یکی از اعضا ازچرخه رای گیری .

۳. احاله تصمیم گیری به مجمع عادی شورا .

 

ماده ۸:

دبیر شورا مکلف است پس از دریافت زمان و موضوع جلسه از مدیر،

حداقل ۲۴ ساعت پیش از برگزاری ،آنرا به اطلاع همه اعضا برساند.

ماده۹:

حضور اعضا در جلسات الزامی است. غیبت غیر موجه سه جلسه مستمر یا پنج جلسه متناوب هرعضو به منزله ی استعفای پذیرفته شده او تلقی میشود. رابط شورا مکلف است چنین مواردی را جهت اطلاع و تعیین جایگزین ، بلافاصله به مجمع شورا وتشکل متبوع فرد مزبور گزارش دهد .

ماده ۱۰ :

درصورت نارضایتی (۳ از ۵)/( ۴ از۶ یا ۷) و ( ۵ از ۸ یا ۹ نفر )اعضای کارگروه از عملکرد یکی از اعضا، مدیر کارگروه مالی ، مکلف است موضوع را جهت تعیین جایگزین به هیئت مدیره تشکل متبوع فرد مزبور گزارش دهد.

ماده ۱۱ :

این آیین نامه در تاریخ در دو فصل، یازده ماده و یازده تبصره ، پس از بررسی وتصویب در کارگروه در مجمع عادی مورخ  شورای هماهنگی به تصویب رسید .

با درخواست دوسوم اعضای کار گروه ، مفاد آیین نامه قابل تغییر است مشروط به آنکه هر تغییری به تصویب مجمع عادی شورای هماهنگی برسد.

بخش دوم :

آیین نامه حمایت مالی ازمعلمان آسیب دیده صنفی

به نام خداوند لوح و قلم

آیین نامه مالی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور در بخش حمایت مالی وقضایی از معلمان آسیب دیده ی صنفی .

ماده ۱ :

این آیین نامه در خصوص حمایت مالی ازفرهنگیان شاغل و بازنشسته ای است که در نتیجه فعالیتهای صرفا صنفی ، دچار صدمات مالی و قضایی شده اند و نیازمند حمایت مالی یا قضایی (با پوشش مالی)می باشند .

هدف از تدوین این آیین نامه ، ساماندهی ، ضابطه مندی ،کنترل و متمرکز کردن حمایتهای مالی از فرهنگیانی است که در اثر فعالیت های صنفی ، آسیب می بینند و ضرورت دارد تحت پوشش حمایت مالی قرار گیرند.

ماده ۲ :

تمام تشکلهای مستقل و شعبات صاحب رای عضو شورای هماهنگی، مکلف به پیروی کامل از مفاد این آیین نامه هستند .در صورت تخلف هرتشکل ، مجمع عادی شورای هماهنگی برخورد انضباطی متناسب وقاطع با متخلف خواهد داشت.

ماده ۳ :

فرهنگیانی مشمول خدمات مفاد این آیین نامه می شوند که حائز تمام شرایط زیر باشند :

الف ) هیئت مدیره تشکل صنفی حوزه جغرافیایی آن فرد یا افراد با ارسال مستندات اثباتی لازم برای رییس شورای هماهنگی در قالب نامه ای رسمی که ممهور به مهر آن تشکل باشد ،«فرهنگی بودن» ، «صنفی بودن ماهیت فعالیت منجر به آسیب دیدگی» و «نیازمندی فرد مزبور به حمایت مالی یا قضایی » را تایید نموده باشد .

ب) شورای هماهنگی ابتدا در کارگروه مالی خود ، سپس در مجمع عمومی عادی با ارائه مستندات دریافتی به اعضا و بررسی همه جوانب موضوع ، ضرورت حمایت را تصویب نموده باشد.

✔️تبصره: درصورتی که معلم آسیب دیده، تحت پوشش تشکلهای عضو شورای هماهمگی نباشد ، تشخیص میزان ونوع حمایت به عهده کارگروه مالی شورا باتصویب مجمع عادی شورای هماهنگی خواهد بود.

ماده ۴ :

شورای هماهنگی در مجمع عادی خود به یکی از تشکل های عضو، نمایندگی می دهد تا حسابی مستقل برای اجرایی شدن مفاد این آیین نامه به امضای سه نفر از اعضای هیئت مدیره آن تشکل افتتاح نماید .

تمام اختیارات این حساب ، مربوط به شورای هماهنگی است و تشکل صاحب حساب ، صرفا نماینده اجرایی شورای هماهنگی خواهد بود .

✔️تبصره ۱ : دو شماره همراه ازسه شماره حسابی که به بانک عامل معرفی میشود ، باید مربوط به اعضای کارگروه مالی شورا باشد.

✔️تبصره ۲ : تغییر تشکل موضوع این ماده، درصورت ضرورت به پیشنهاد کارگروه مالی و با تصویب مجمع عادی شورای هماهنگی ممکن است.

✔️ تبصره ۳ : صاحبان حساب مکلفند روزانه ، مستند ِ آخرین موجودی حساب را برای کارگروه مالی ارسال کنند.

ماده ۵ :

همه حمایت های مالی وقضایی افراد مشمول باید با مدیریت کامل شورای هماهنگی انجام گیرد . بنابراین ، تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور مکلفند تمام وجوه مربوطبه موضوع این آیین نامه را مطابق میزان سهمیه تعیین شده ، به حساب تخصیصی واریز نمایند تا تمام پرداختها در خصوص افراد مشمول ،صرفا از طریق شورای هماهنگی اجرایی شود .

تبصره : تشکل حوزه ی همکار آسیب دیده مشمول حمایت ، مکلف است از طریق هماهنگی مستمر با خانواده فرد مشمول ، از ارائه هرگونه کمک پراکنده به آنها توسط افراد حقیقی یا حقوقی که

خارج از چارچوب این آیین نامه باشد ، جلوگیری و حمایتها را درقالب این آیین نامه ، مدیریت و کنترل نماید.

ماده ۶ :

میزان حمایت مالی از هرفرد شاغل مشمول ، مطابق دریافتی آخرین حکم حقوقی او یا افراد هم رتبه او به علاوه ی بیست درصد مبلغ اضافی با تایید کارگروه مالی و تصویب مجمع عادی شورا تعیین خواهد شد.

در صورت تداوم حمایت، تغییرات این مبلغ در اردیبهشت ماه هر سال خورشیدی با بررسی مستندات جدید و تصویب توسط کارگروه مالی و مجمع عادی شورای هماهنگی اعمال می شود.

✔️تبصره ۱ : حمایت مالی جهت هزینه پیشامدهای غیر مترقبه ضروری ، با ارائه مستندات ، تایید تشکل حوزه  جغرافیایی مربوطه (درصورت وجود تشکل ) و تصویب مجمع عادی شورای هماهنگی

، در حد مقدورات و به ضرورت ، بلامانع است.

✔️تبصره ۲ : حمایت مالی از فرد مشمول باحذف ضرورت و تصویب کارگروه مالی و سپس مجمع عادی شورای هماهنگی ، منتفی می گردد.

✔️تبصره ۳ : درصورت اخراج فرد مشمول و نیاز مالی ، شورای هماهنگی مکلف است زمینه اشتغال و امرار معاش عادی فرد آسیب دیده را ابتدا از طریق فراهم نمودن اشتغال او بدون حمایت مالی و درصورت ضرورت با حمایت مالی فراهم نماید.

✔️تبصره ۴: حمایت مالی از بازنشستگان مشمول ، درصورت نیاز

ماده ۹ :

اگرهریک ازتشکلهای عضو شورای هماهنگی ، تمکن وتمایل برای حمایت مالی یا قضایی مستقل یا بیشتر از سهمیه مقرر از معلم آسیب دیده مشمول حمایت حوزه ی خود یا دیگر حوزه ها را داشته باشند، روند اجرای حمایت باید همچنان از طریق حساب مالی این آیین نامه، اجرایی شود.

ماده ۱۰ :

برای تعیین سهمیه پرداختی تشکلها ، اعم از مالی یا مالی قضایی :

الف) ابتدا تشکل حوزه فرد مشمول حمایت ( درصورت وجود تشکل ) می بایست سقف مبلغی را که خود قادر به تامین آن است ، رسما به کارگروه مالی شورا اعلام نماید.

ب) کارگروه مالی شورا با توجه به تعداد تشکلهای موجود و تمام مفاد این آیین نامه ، سهمیه هر تشکل را برای تامین مابقی مورد نیاز ، تعیین می نماید.

پ) مصوبه کارگروه توسط مجمع عادی شورای هماهنگی ، بررسی و تصویب شود.

✔️تبصره : مبالغ اضافی واریزی به حساب بانکی موضوع این آیین نامه برای موارد ضروری در همان حساب وبرای همان موارد استفاده ، نگهداری می شود.

ماده ۱۱ :

کارگروه مالی شورای هماهنگی مکلف است در اردیبهشت هر سال خورشیدی ، بااحصای تشکلهای عضو شورا ، شرایط روز و مفاد سایر مواد این آیین نامه، برای هریک از تشکلها ، سهمیه ی ماهانه جدید جهت اجرای مفاد این آیین نامه، تعیین کند و آنرا برای بررسی و اخذ تصمیم نهایی به مجمع عادی شورا تحویل دهد.

✔️تبصره : در مواردی نظیر : معلمانی که ایام پس از اردیبهشت ، مشمول حمایت میشوند و در موارد قضایی ، کارگروه مالی در فرصت مناسب و مقتضی به اجرای مفاد این ماده اقدام و مصوبات خود را جهت تصویب تقدیم مجمع عادی شورا می کند .

ماده ۱۲ :

هر تشکل عضو شورای هماهنگی ، مکلف است در یکی از روزهای بیست و پنجم تا بیست و نهم پایان هر ماه، سهمیه مشخص شده را به حساب موضوع این آیین نامه ، واریز و مستندات واریزی خود را حداکثر ظرف سه روز آغازین ماه بعدی به کارگروه مالی شورا تحویل دهد.

ماده ۱۳ :

کارگروه مالی مکلف است پس از کنترل تراکنشها ، دریکی از روزهای چهارم تا هفتم هر ماه ، گزارش دقیق  دریافتی ها ، پرداختی ها و آخرین موجودی حساب را با ارائه جزییات هر مورد و ذکر نام تشکلهای واریز کننده و افراد دریافت کننده ، با قید تاریخ هر مورد به مجمع عادی شورا ارائه نماید.

✔️تبصره ۱ : در صورت پرداختی های ضروری در سایر روزهای ماه ، خصوصا در امور مربوط به حمایت قضایی ، مفاد آن در گزارش ماه بعد ، گنجانده میشود.

✔️تبصره ۲ : شورای مالی باید در اولین ماه هر سال خورشیدی، گزارشی مبسوط از تمام امور مالی مربوط به مفاد این آیین نامه در خصوص سال قبل را به همراه آخرین موجودی حساب ، تقدیم مجمع

عادی شورای هماهنگی نماید.

ماده ۱۴ :

رییس شورای هماهنگی مکلف است با حفظ چارچوب استقلال شورا درجهت نظارت، هماهنگی ، هم اندیشی و مدیریت فرآیند های مالی در زمینه حمایت های غیر تشکیلاتی از معلمان آسیب دیده صنفی ، با تشکیل گروهی در فضای مجازی ، با حضور نمایندگانی از فعالان صنفی موثر در موضوع ، رییس شورا، اعضای کارگروه مالی، دوبازرس شورا وافراد صاحب حساب، حتی المقدور جریانهای مالی غیر تشکیلاتی رابه سمت قرار گرفتن در مسیر مدیریت متمرکز شورا ، هدایت وساماندهی کند.

️ ماده ۱۵ :

این آیین نامه که باتصویب مجمع عادی  شورای هماهنگی ، قابل بازبینی درکارگروه مالی و تصویب بعدی شوراست ، در تاریخ ۱۴/۸/ 1396 در دومین جلسه کارگروه مالی و در تاریخ  مجمع عادی

شورای هماهنگی در قالب پانزده ماده و سیزده تبصره به تصویب رسید.

درخصوص سال قبل رابه همراه آخرین موجودی حساب، تقدیم مجمع عادی شورای هماهنگی نماید.

بخش سوم :

آیین نامه امور مالی داخلی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور

ماده 1 :

نام : نام صندوق عبارت است از «صندوق مالی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور» که از این پس در این آیین نامه به اختصار « صندوق » نامیده می‌شود .

ماده 2 :

هدف : هدف از تأسیس صندوق ، تامین هزینه های جاری شورای هماهنگی از طریق پرداخت حق عضویت تشکلهای عضو و سایر منابع می باشد .

ماده 3 :

درآمد ها و منابع تأمین آن ، درآمد و منابع صندوق عبارت است از :

پرداخت حق عضویت ماهانه هر یک از تشکلهای عضو شورا

تبصره 1 : واریزکردن مبالغی بیش از حق عضویت تعیین شده  سایر منابعی که در چارچوب اساسنامه شورا بگنجد ، توسط تشکلها بلامانع است.

تبصره 2 : هر تشکل موظف است حق عضویت خود را بیستم تا بیست و هشتم هر ماه به حساب اعلامی واریز و فیش مربوطه را به کارگروه مالی اعلام نماید .

تبصره 3 : چنانچه هر تشکل سه ماه متوالی یا 5 ماه متناوب طی یکسال حق عضویت را پرداخت ننماید ، شرایط عضویت در شورا را از دست خواهد داد .

ماده 4 : نحوه هزینه کرد منابع مالی :

-پرداخت حق عضویت شورا در سازمانهای بین المللی هزینه راه اندازی سایت ،انتشار بولتن ،نشریه و هرگونه رسانه پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده در صورت درخواست رسمی میزبان از شورا

-سایر هزینه های مورد تایید شورا

تبصره : قانونی بودن پرداخت هریک از هزینه ها ی این ماده منوط به مصوبه شورا می باشد .

ماده 5 :

صاحب حساب : شورای هماهنگی در مجمع عادی خود به هیات مدیره تشکلی که رئیس وقت شوراست ،نمایندگی می دهد تا حسابی مستقل برای اجرایی شدن مفاد این آیین نامه به امضای سه نفر از اعضای هیئت مدیره آن تشکل افتتاح نماید .

تمام اختیارات اینحساب ، مربوط به شورای هماهنگی است و در صورت تغییر ریاست شورا حساب به تشکل (ریاست جدید) انتقال می یابد .

تبصره ۱ : دو شماره همراه از سه شماره حسابی که به بانک عامل معرفی میشود ، باید مربوط به اعضای کارگروه مالی شورا باشد .

تبصره 2 : صاحبان حساب مکلفند ماهانه، صورت حساب و گزارش عملکرد صندوق را برای کارگروه مالی ارسال کنند.

تبصره 3 : کارگروه مالی مکلف است در پایان سال مالی صورتهای مالی را تهیه و تنظیم و درقالب گزارش عملکرد صندوق به مجمع عادی شورا ارائه نماید .

ماده 6 : نگهداری حسابها :

کلیه در آمدها و هزینه‌ های صندوق به همراه تمام اسناد ،ضمایم ومستندات باید در دفاتر قانونی ثبت و نزد هیئت مدیره ی تشکل حساب نگهداری شوند. هیئت مدیره ی تشکل صاحب حساب ،مکلف است هر ماه نسخه ای از تمام موارد را تحویل کارگروه مالی شورای هماهنگی دهد .

ماده 7 : فعالیتهای مالی صندوق :

فعالیتهای مالی صندوق ، زیر نظر کارگروه مالی شورا و براساس آیین نامه مالی که به تصویب مجمع عادی شورا خواهد رسید، انجام می شود .

تبصره : بجز سال اول که از زمان افتتاح حساب، آغاز می شود، سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال لغایت آخر اسفندماه همان سال است .

ماده 8 : انتقال حساب :

درصورت تغییر ریاست شورا ، هیئت مدیره تشکل صاحب حساب بانکی مکلف است تمام موجودی حساب به همراه تمام اسناد و مدارک مربوطه را به ریاست جدید شورا که هیئت مدیره ی تشکل متبوع او به موجب این آیین نامه صاحب حساب تلقی می گردد ،تحویل دهد .

تبصره : رییس شورای هماهنگی مکلف است ضمن ثبت و نگهداری مستندات مالی در هیئت مدیره متبوع خود ،در پایان هرسال مالی ، یک نسخه از کلیه مستندات مالی موضوع این آیین نامه را جهت

ثبت و نگهداری ، تحویل دبیرخانه ی شورای هماهنگی دهد .

ماده 9 :

تغییر یا اصلاح آیین نامه : اعمال هرگونه غییر یا اصلاح در این آیین نامه بنا بر پیشنهاد کارگروه مالی یا مجمع عادی شورای هماهنگی ، توسط کارگروه مالی انجام می گیرد ، سپس به تصویب مجمع عادی شورای هماهنگی می رسد .

ماده 10:

این آیین نامه مشتمل بر 10 ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۲۱آ بان ۱۳۹۶ به تصویب کارگروه مالی و در تاریخ به تصویب مجمع عمومی عادی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور رسید .

 

اعضای کارگروه مالی:

1 . مهرزاد نظری پور ۲ . مریوان / مسعود نیکخواه  ۳. تهران / محمدتقی فلاحی ۴. خراسان شمالی / حمیدرضا رجایی ۵. علی نجفی  ۶. قزوین / محمدرضا بهنامنژاد ۷. کرمانشاه / اسداله حیرانی

پایان

359 thoughts on “آیین نامه ی اجرایی کارگروه مالی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

  1. arinjobs.com

    Es gibt viele verschiedenen weitere wahrscheinlich Formen von Vorteil personal -talk
    oder Affirmationen das könnte Arbeiten könnten genauso als auch, und gelegentlich sogar überlegen.

    Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.