آیین نامه ی اجرایی “کارگروه ماده ی پنج”

به نام خداوند جان وخرد

آیین نامه اجرایی کارگروه ماده پنج

فصل یکم (کلیات)

ماده۱

کارگروه ماده۵،کارگروهی است که درماده۵ اساسنامه شورای هماهنگی،صراحتاً برای اجرایی شدن مفاد ماده مزبور وسایر وظایف تصریح شده دراساسنامه ،ایجاد شده است.

ماده۲

اعضای کارگروه ماده۵ ، نمایندگان معرفی شده ی آندسته ازتشکلهای عضوشورای هماهنگی هستندکه برای مدت دوسال توسط مجمع عمومی عادی،ا نتخاب میشوند.

تبصره۱:ایجادهرگونه تغییر درتشکلهای عضوکارگروه باتصویب مجامع (جلسات)عادی شورای هماهنگی امکان پذیراست.

تبصره۲:پس ازپایان دوره تشکلهای عضوکارگروه ماده۵،انتخاب مجدد آنهابرای دوره بعدی بلامانع است.

تبصره۳: تعداد اعضای کارگروه، هفت تشکل است که ازبین حداقل ده تشکل داوطلب، توسط مجمع عمومی عادی شورای هماهنگی انتخاب میشوند.

 فصل دوم(وظایف ومسئولیتها)

ماده۳

دراین کارگروه مسئولیتهایی باشرح وظایف مربوط به آنهابه صورت زیر پیش بینی شده است که دراولین جلسه رسمی کارگروه،توسط اعضامشخص میشوند:

الف)مدیر:وظیفه تعیین زمان،مکان ودستورجلسات باهماهنگی اعضاوابلاغ آن‌به منشی،نظارت برعملکرد اعضای کارگروه،مدیریت جلسات، پیگیری مصوبات کارگروه و تهیه گزارش دقیق جلسات وارائه آن به ریاست شورا، دریافت درخواست یا شکایت تشکلها،مکاتبات لازم باتشکلهای شاکی یامتشاکی وشورای هماهنگی و هیئت مدیره شورا را برعهده دارد.

ب)منشی:ثبت وبایگانی کامل ودسته بندی شده ی صورتجلسات و مستندات آنها وارائه آنهابه مدیر، ثبت ونگهداری تمام مکاتبات ورودی وخروجی کارگروه

به تفکیک تشکل ،ابلاغ زمان،مکان ودستورجلسات و اداره جلسات درغیاب مدیر برعهده منشی است.

تبصره: دوره مسئولیت های اعضای کارگروه یکساله است.انتخاب مجدداعضا برای هرمسئولیت،بلامانع است.

فصل سوم(جلسات ومصوبات)

ماده۴

جلسات کارگروه به صورت دوره ای(درفضای حقیقی یامجازی) بافاصله سه ماهه برگزارمیشودودرآن به بررسی موقعیت تشکلهای عضوشورا ،پیشنهادها، درخواست عضویت تشکلهاوشکایات دریافتی ونیز وضعیت کارگروه پرداخته می شود.

تبصره: علاوه برجلسات دوره ای، درصورت ضرورت ،کارگروه میتواند جلسات فوقالعاده تشکیل دهد. تشخیص ضرورت ازطرق زیرمشخص خواهدشد:

الف)مصوبه شورای هماهنگی ب)تصویب نصف به علاوه یک اعضای کارگروه.

ماده۵

منشی پس ازدریافت زمان،مکان ودستورجلسات ازمدیر ،موظف است آنرابا رعایت زمان مناسب به اعضای کارگروه،ابلاغ کند.  این اطلاع رسانی برای جلسات فضای واقعی ،حداقل یک هفته وبرای فضای مجازی،۷۲ساعت قبل اززمان برگزاری جلسه خواهد بود.

تبصره ۱ : جلسات نوبت اول باحضورهمه اعضارسمیت دارد .درغیراینصورت،جلسه نوبت دوم باحضورحداقل پنج تشکل عضو،با اعلام آن(درفضای واقعی به فاصله هفت روز ودرفضای مجازی به فاصله۷۲ساعت) برگزارخواهدشد.

تبصره۲: حضورشخص رای دهنده درجلسه، الزامی است.

تبصره۳ :درصورت غیبت دوجلسه متوالی وسه جلسه متناوب نماینده .

هرتشکل، بدون عذرموجه، مدیرموظف است موضوع را در اسرع وقت، جهت اقدام لازم به شورای هماهنگی اعلام نماید.

تبصره۴:موجه یا غیرموجه بودن غیبت هرعضو کارگروه ،بارای نصف به علاوه یک اعضای کارگروه ،مشخص میگردد.

ماده۶

مصوبات کارگروه بارای مثبت نصف به علاوه یک حاضران،دارای اعتبار است.

ماده۷

رای گیری درجلسات کارگروه به صورت علنی وبانام تشکل،صورت میگیرد.

تبصره:درخصوص انتخابات درونی کارگروه(انتخاب مدیر،منشی و…)،به شرط فراهم بودن شرایط،رای گیری میتواندبه صورت مخفی باشد.

ماده۸ : مصوبات کارگروه،تصمیم جمع محسوب میشودواعضای کارگروه می بایست مدافع آن بوده و درجلسات ومجامع درمقام دفاع ازآن بکوشند .ضمناافشای آرای هریک ازاعضادرهر زمینه،درخارج ازمحدوده کارگروه،ممنوع است.

فصل چهارم (موضوعات و زمینه های فعالیت)

ماده۹

به طورکلی چارچوب فعالیت کارگروه به ماده پنج وتبصره۷ ماده۱۳اساسنامه منحصرمیشود.این فعالیتهامربوط به زمینه های ذیل است:

الف) تصمیم گیری درمورد عدم پرداخت حق عضویت تشکلهای عضوشورا.

ب) تصمیم گیری درخصوص حضوروفعالیت نامنظم نمایندگان تشکلهادر شورا.

پ) تصمیم گیری درمورد درخواست عضویت تشکلهایی که متقاضی ورود به شورای هماهنگی هستند.

ت) رسیدگی به شکایت شعباتی که باتشکل مرکزی،اختلاف دارند.

ث) رسیدگی به اختلاف تشکلهای هم استانی که هریک متقاضی عضویت درهیئت مدیره شورای هماهنگی هستند.

تبصره: رسیدگی به تمام موارد، براساس مستندات معتبر ولاز م خواهدبود. لذا کارگروه به شکایات ودرخواست های غیرمستند رسیدگی نخواهدکرد.

ماده۱۰

تشکلهایی که درخواست یاشکایت رسمی ومکتوب آنها براساس موازین ماده۵  اساسنامه شورا به کارگروه ارسال شده است، مکلف هستند مدارک معتبر ومرتبط لازم را همراه درخواست یا شکایت خود تحویل کارگروه نمایند.

تبصره: درصورت فقدان مستندات معتبر و لازم، مدیرکارگروه مکلف است کتبا و با اعلام فرصتی یکماهه از تشکل شاکی ومتشاکی،ارسال مستندات لازم را مطالبه کند.

ماده۱۱ :

درصورتی که کارگروه ازانجام وظیفه هریک از اعضا،رضایت نداشت،با درخواست کتبی (حقیقی یا مجازی) یک سوم اعضا ،مدیرکارگروه موظف است درخواست را در دستور کار قرار دهد، اگردوسوم اعضاحاضر درجلسه رای به حذف ایشان دهند،

موضوع حذف فردمذکوروتعیین جایگزین او توسط مدیرجهت اقدام لازم به رییس شورا گزارش می شود.

تبصره:اگر فرد حذف شده مدیر کارگروه باشد ،شورامکلف است فردجایگزین رابه کارگروه، معرفی نماید . پس ازمعرفی جایگزین ،منشی موظف است ظرف دوهفته ،جلسه کارگروه را تشکیل دهد تامدیر جدید، انتخاب شودو گزارش جلسه انتخاب مدیرکارگروه، .توسط منشی به شورا ارسال گردد.

ماده۱۲

درصورتی که دوسوم اعضای کارگروه،درخواست عزل مدیر یامنشی قبل از پایان دوره آنها را داشته باشند ،مدیرموظف است ظرف یک هفته پس ازدریافت درخواست ،نسبت به برگزاری انتخابات جدید اقدام نماید وپس ازانتخاب مدیریا منشی، گزارش آن را به شورا ارسال نماید.

ماده۱۳

هرنوع تغییری درآیین نامه اجرایی کارگروه ماده پنج، بایستی ابتدا به تصویب نصف به علاوه یک اعضای کارگروه برسد؛سپس توسط مدیرکارگروه ازطریق رئیس یا نائب رئیس شورا به اطلاع مجمع عمومی عادی برسد .تغییرات پس از تأیید وتصویب در مجمع عمومی عادی (فضای واقعی یا مجازی)، برای کارگروه ،لازم الاجرا خواهد بود.

ماده۱۴

این آیین نامه درچهار فصل ،چهارده ماده و دوازده تبصره،طی چهارجلسه فضای مجازی کارگروه ماده پنج ،نهایتا درچهارمین جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۷به تصویب کارگروه ماده مزبور رسید.

سپس در 4 فصل،۱۴ ماده و۱۳ تبصره ،طی.چهارجلسه فضای مجازی درجلسه مورخ۲۸/۱۲/۹۷ به تصویب مجمع عمومی عادی شورای هماهنگی رسید.

نسخه مصوب آیین نامه درشورای هماهنگی ازتاریخ تصویب آن در شورا، معتبر و لازم الا جرا ست.

پایان

399 thoughts on “آیین نامه ی اجرایی “کارگروه ماده ی پنج”

 1. zovrelioptor

  Thanks for some other informative site. Where else may just I get that kind of information written in such a perfect means? I have a challenge that I am just now operating on, and I’ve been on the look out for such information.

  Reply
 2. school holiday

  Appreciate it for all your efforts that you have put in this. very interesting info .

  Reply
 3. cladding

  Hey! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!

  Reply
 4. geh jetzt

  There’s lots of strategy involved with enjoying
  poker and also this will definitely help develop a
  person’s poker strategy.

  Reply
 5. JimMic

  Click 1here to see how to get free diamonds on cooking fever

  u3iauds11
  The game is a lot more fun when you have unlimited gems.If you like mobile games like this you ought to check out this link

  Reply
 6. tinyurl.com

  Useful info. Lucky me I discovered your site by chance, and
  I’m surprised why this accident did not happened in advance!
  I bookmarked it.

  Reply
 7. http://tinyurl.com/y7bxkmg2

  We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our
  community. Your web site provided us with valuable info to work on. You’ve performed a
  formidable job and our entire community will be thankful to
  you.

  Reply
 8. tinyurl.com

  What’s up to every , as I am truly eager of reading this blog’s post to be updated daily.

  It contains good data.

  Reply
 9. Colorstart Media Kft

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

  Reply
 10. airline tickets

  A motivating discussion is definitely worth comment.
  I do believe that you ought to publish more about this subject, it might not be a taboo
  subject but usually folks don’t discuss these subjects.
  To the next! Kind regards!!

  Reply
 11. cheapest airfare guaranteed

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say
  that I’ve really enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  Reply
 12. booking flights

  Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to
  improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

  Reply
 13. airline tickets best price

  I’m no longer certain where you’re getting your information, but great topic.

  I must spend a while studying much more or working out more.

  Thanks for excellent info I was on the lookout for this info
  for my mission.

  Reply
 14. gamefly

  Why people still make use of to read news papers when in this technological world the whole thing is existing on net?

  Reply
 15. gamefly

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to far added agreeable from you!
  By the way, how can we communicate?

  Reply
 16. gamefly

  Hi mates, how is the whole thing, and what you wish for to say regarding
  this paragraph, in my view its really amazing in support of
  me.

  Reply
 17. gamefly

  Greetings! Very helpful advice within this post!
  It’s the little changes that produce the most important changes.
  Thanks a lot for sharing!

  Reply
 18. Click Speed Test

  I have been exploring for a bit for any high-quality
  articles or weblog posts on this kind of space . Exploring
  in Yahoo I finally stumbled upon this website. Studying this info So I’m happy to express that
  I’ve an incredibly good uncanny feeling
  I discovered just what I needed. I such a lot indisputably will make sure to do not put out of
  your mind this website and give it a glance on a constant basis.
  Worldwide Brand Click Test

  Reply
 19. http://tinyurl.com/yyqjmetf

  Wonderful web site. A lot of useful info here. I’m sending
  it to a few pals ans also sharing in delicious. And obviously, thank you for your effort!

  Reply
 20. http://tinyurl.com/y44uqalv

  Hello it’s me, I am also visiting this website on a regular basis, this website
  is genuinely fastidious and the users are actually sharing nice thoughts.

  Reply
 21. tinyurl.com

  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and
  i was just curious if you get a lot of spam remarks?

  If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me mad so
  any assistance is very much appreciated.

  Reply
 22. preequig

  Download SupConverter

  BitCopy Ultra Builder is the easiest and fastest picture perfect video cutting, am…

  Bit Copy Ultra Builder is the easiest and fastest picture perfect video cutting, and converting software to create and edit Full HD 1080p, 720p, M2V, MKV, etc videos and Blu-ray discs.
  Version 5.6.9.2Update Instructions To Update…

  Wondershare Blu-ray Video Converter for Mac 2. http://www.abandonsocios.org/mobiquo/smartbanner/app.php?referer=https://brilrecriata.weebly.com

  6add127376 preequig

  Reply
 23. leemar

  Popularized by Apple itself, video editing has, in recent times, become more accessible than ever to users. More and more people are turning to video editing apps to take their work to the next level.
  At their core, video editing apps are nothing more than media conversion tools. They allow you to import videos, edit them, and convert them to the appropriate media format.
  At the same time, they can be used for a lot more than just media conversion purposes. Some https://frachurdcari.weebly.com

  6add127376 leemar

  Reply
 24. manvogy

  No wonder that it comes filled with comprehensive tests to make sure that you can trust it and its applications.
  EasyRegScan is freeware for Windows available through the official website.

  Hi everybody,

  Our Aim is to help you to discover what is new on the web.
  We collect the most useful Softwares on the web.
  We want help you and give you a chance to discover more about them.
  Newest https://precbeauprevle.weebly.com

  6add127376 manvogy

  Reply
 25. astrwens

  The 32-bit version of this freeware DAW allows loading the VST as plug-ins for Microsoft® Windows, OS/2, Linux, Mac OS X, and Max/MSP.
  Sampler is a set of functions included in

  The day won’t go out without updating your media collection and sharing it with friends. This tutorial will guide you through how to use PlayOnMac to play your iPod, iTunes library, and both regular and iPod videos.
  Release date http://support.parsdata.com/default.aspx?src=3kiWMSxG1dSDlKZTQlRtQQe-qe-q&mdl=user&frm=forgotpassword&cul=ur-PK&returnurl=https://conbuzzrori.weebly.com

  6add127376 astrwens

  Reply
 26. bit.ly

  After looking into a few of the articles on your blog, I truly like your way
  of blogging. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future.
  Please visit my web site too and let me know how you feel.

  Reply
 27. http://bit.ly/

  I am extremely impressed along with your writing abilities and also
  with the format for your weblog. Is this a paid subject
  matter or did you customize it your self? Anyway stay up the excellent quality writing, it’s rare to look a
  nice blog like this one today..

  Reply
 28. http://tinyurl.com/4javwvhk

  What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It
  absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute
  & help different customers like its aided me.
  Good job.

  Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.